مسیحیت تبشیری سکولار

فرقه پژوهی

کشیش هرمز یکی از رهبران مسیحیت تبشیری اینگونه بیان می دارد ” مردم ایران عاشق آمریکا هستند و می خواهند مثل ما آمریکایی ها باشند ! ما می خواهیم در سری برنامه هایی دموکراسی خودمان را به ایشان تعلیم دهیم و البته آمریکا به عنوان یک کشور موفق بر روی تعالیم مسیحیت بنا شده است .  ”

این نوع تعلیمات در کلیساهای تبشیری یک رویه مستمر بوده که از سوی مبشرین و مبلغین مسیحیت صهیونیستی بازنشر داده می شود. در پاسخ به این ادعاها باید گفت :

کشیش هرمز با آمریکایی خواندن خودش، و با زیرکی می خواهد این را به مردم القا کند که همه مردم ایران عاشق آمریکا هستند و در واقع هیچ مشکلی با آمریکا ندارند و لی نظام ایران این اجازه را به مردم نمی دهد که مانند آمریکایی ها باشند.

قابل توجه است که این کشیش که مخالف یکی بودن سیاست و دیانت در ایران است سعی می کند در مرحله اول جنایات آمریکا نسبت به ایران و کشتارهای وسیعی که در تمامی دنیا انجام داده را نادیده بگیرد و در مرحله دوم آمریکا را به عنوان یک کشور موفق جلوه بدهد که البته موفقیتش را هم مدیون تعالیم مسیحیان تبشیری معرفی می کند!

ایشان با نادیده گرفتن قوانین فردی اسلام، ادعا می کند که در این دین بر خلاف دموکراسی، فرد اهمیتی ندارد و درواقع خواسته هایش نادیده انگاشته می شود! نکته جالب ماجرا اینجاست که خود این کشیش بارها به تعالیم کتاب مقدس اشاره کرده که در تضاد با دموکراسی می باشد و از این روی دموکراسی را ناقص معرفی می کند.