پزشک قاتل-قره حسنلو

فرقه پژوهی

برابر گزارش واصله  ۱۲۰0 پزشک با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور، انزجار خود را از رفتار غیرانسانی حمید و فرزانه قره‌حسنلو از اعضای فرقه صوفیه گنابادیه اعلام کردند.

در بخشی از این نامه آمده: خبر به شهادت رسیدن سیدروح الله عجمیان، جوان ۲۷ ساله، به شکلی فجیع با استفاده از ضربات متعدد چاقو، قمه، پنجه بوکس و ضربه با سنگ همه را در بهت و حیرت فروبرد.

حضور دو نفر در این شکنجه و قتل صبر، به نام‌های حمید و فرزانه قره‌حسنلو که پزشک و کارشناس آزمایشگاه هستند بر حیرت و درد و انزجار جامعه پزشکی افزود.

اشتغال متهم مزبور به حرفه پزشکی و منافات رفتار غیرانسانی او با سوگند پزشکی، ما جمعی از اعضای جامعه علوم پزشکی را بر آن داشت تا از ریاست نظام پزشکی بخواهیم از حمید و فرزانه‌ قره‌حسنلو اعلام برائت کند.

اقدام پزشکان و درخواست آنان از سازمان نظام پزشکی مورد تقدیر میباشد. آنچه مسلم است، پزشکان در هر جامعه مسئولیتی را میپذیرند که صرف نظر از موضوعاتی همچون قومیت، جنسیت، تفکر سیاسی، ملیت و… در مواقع قرار گرفتن در حوادث و سوانح به کمک فرد بروند نه اینکه خود هم در کنار ضاربین قرار بگیرد.

روی سخن ما با دکتر غیر متعهد حسنلو میباشد آیا این تصویر شما را عذاب نمیدهد

به کدامین گناه

اما خانواده شهید شاکرند چون شهید آنقدر عزت داشت که در درگاه خداوند سبحان نمره قبولی بگیرد و در نزد مردم محبوب دلها شود.