بهائیت و صهیونیسم

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

بعد از تحویل منطقه اشغالی فلسطین به دولت صهیونیست از طرف دولت استعمارگر انگلیس و ظهور دولت صهیونیسم در فلسطین اشغالی عبدالبهاء دومین رهبر فرقه ضاله بهائیت دست به دعا برمیدارد و به ستایش دولت صهیونیسم میپردازد.

حجت الاسلام جمشیدی پژوهشگر فرق و ادیان به این بیانات و رابطه عبدالبهاء با خاندان روچیلد از موثرترین خاندان با نفوذ انگلیس در تشکیل دولت صهیونیسم میپردازد