زنان در بهائیت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

تفاوت های زن و مرد از بدیهیات اسلام است. اسلام هم براین مهم صحه گذاشته و برمبنای عدالت، وظایف و حقوق هرجنس را بیان کرده و ملاک ارزش گذاری را تقوی قرار داده است.

تساوی حقوق رجال و نساء از جمله تعالیم بهائیت است. بهائیان از یک طرف اسلام را مورد حمله قرار می دهند که در آن تساوی حقوق زن ومرد رعایت نشده و تنها آیین بهائیت است که این تساوی را رعایت کرده و بر این ادعا نیز گوش فلک را کر کرده اند ولی وقتی از آنان سوال میشود چرا زنان در آیین بهائیت از برخی حقوق عادی محروم هستند می گویند:” ماخواستیم زنان را از امور مشکل و وقت گیر معاف کرده باشیم”

حسین علی نوری معتقد است: « قلم اعلی فرق ما بین عباد(مردان) و اِما (زنان) را از میان برداشته و کل را در صٌقع واحد بعنایت کامله و رحمت منبسطه مقر و مقام عطا فرمود.»

از این بیان استفاده می شود که مسئله، تنها تساوی حقوق نیست؛ بلکه یکسانی حقوق نیز مدنظر است و همچنین استفاده می شود که مسئله فراتر از حقوق است چراکه به برداشتن فرق به طورکلی اشاره شده و صحبت از مقر و مقام است. رهبران بهائی اصرار دارند که”زن و مرد کل در حقوق مساوی، به هیچ وجه امتیازی در میان نیست” علی رغم شعار تساوی حقوق ،زنان در بهائیت “حق شرکت وعضویت در بیت العدل” که یک جایگاه به اصطلاح معنوی است را ندارد!

در اینجا ذکر این نکته جالب است که چرا زنان که نیمی از جامعه ی بهائیت را تشکیل میدهند، حق عضویت در عالی ترین ارگان تصمیم گیری بهائیت را ندارند؟ در سهم الارث نیز وضع به همین منوال است و حقوق زنان بسیار کمتر از مردان است. بطوریکه زن بهائی از خانه و البسه شوهرش ارث نمی برد!! دختربهائی از خانه پدری و البسه او ارث نمی برد!!

ارث پسر بزرگتر از دیگر برادران و خواهران بیشتر است و در مجموع هم، پسران از دختران بیشتر ارث می برند. در کتاب نظراجمالی در دیانت بهائی به نقل از میرزا حسین علی بهاءالله آمده است:”ممکن نیست عالم کامل گردد مگر به مساوات کامله زنان و مردان.” این چنین است که برابری حقوق زنان و مردان به عنوان یکی از تعالیم دوازده گانه مطرح است با این وجود حتی میان زنان روستایی و شهری هم تفاوت وجود دارد. در کتاب گنجینه حدود و احکام بهائیان (همانند توضیح المسائل شیعان)در مورد مهریه آمده است:” اهل مدن باید طلا بدهند و اهل قری فضه و این بسته باقتدار زوج است اگر فقیر است یک واحد میدهد و اگر اندک سرمایه دارد دو واحد و…

بنابراین تعالیم اگر زنی در شهر ازدواج کند مهریه او 19 مثقال طلا و اگر زنی در روستا ازدواج نماید مهریه او 19 مثقال نقره است!! چرا مبنای مهریه زن روستایی نقره و زن شهری طلا است؟این چه تساوی میان زنان شهری و روستایی است؟

از جمله موارد دیگر در رابطه با تضیع حقوق زنان در بهائیت ،محروم بودن زن بهائی از رفتن به حج است، شهروندان مرد نسبت به شهروندان زن، اقدم و اقوی هستند.

الگوی زنان در بهائیت

زرین تاج قزوینی شخصی است که بهائیان آن را طاهره قرۀ العین و الگوی زنان می نامند. زرین تاج که زنی زیباروی و پری چهره بود به گروه شیخیه گروید و همسر و فرزندانش را رها کرده به عتبات رفت تا در دروس سیدکاظم رشتی شرکت کند. این خانم به کمک همسر سید کاظم، مجلس درسی برپا کرد و برای جلب و جذب شیخیان روبنده از چهره برداشت و به این وسیله با رد حجاب اسلامی نظریه جدید حجاب در بهائیت را بوجود آورد.به این ترتیب عده ای از شیخیان شیفته او شدند درواقع طاهره زنی فاسد بود که در واقعه بدشت در مقابل مردان حجاب برداشت و اعلام کرد از امروز اسلام نسخ شد. بهائیان چنین زن فاسدی را الگو و سمبل زن امروزی و پیشاهنگ فمنیسم می دانند.

در بحث زن و ازدواج در بهائیت باید گفت مرد میتواند دو همسر داشته باشد در حالی که زنان حق هیچ اعتراضی ندارند. در اجازه به مردان برای چند همسری هیچ توصیه ای به رعایت شرایط عدم تبعیض میان دو همسر و تأکیدی بر شرط عدالت نکرده است و تنها راحتی و آسایش مرد است و زن هیچ حقی ندارد.

و همچنین در کتاب اقدس آمده است که فقط ازدواج با “زن پدر” تحریم شده و از تحریم ازدواج با سایر محارم سخنی به میان نیامده در نتیجه بهائیان ازدواج با محارم مثل خواهر و خواهرزاده و… حرام نمی دانند.

با کمی توجه می توان فهمید این فرقه از مقام والای زن صرفأ به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف منحرف موسسان آن استفاده می گردد.

منابع :

1- فرقه نیوز

2-مقاله تساوی حقوق زن و مرد