مغزشوئی

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

سوال از بهائیان: چگونه میشود تناقض تحری حقیقت بعنوان یک اصل غیر قابل انکار در بهائیت و مغزشوئی کودکان با تبلغ تهاجمی تشکیلات بهائیت را نادیده گرفت ؟

وجالب تر آنکه پس از برخورد با مبلّغین تهاجمی تشکیلات بهائیت، تشکیلاتی که مدعیست پیروانش از حق کار در ایران محرومند، وثیقه های میلیاردی رو می کنند!

بهائیان سازمانی که تشکیلات بهائیت مدعیست در ایران از کسب و کار محروم هستند، وثیقه های میلیاردی برای مبلّغین و نفوذی های خود را از کجا می آورند؟! ...

روزهای گذشته تشکیلات بهائیت خبرهایی از بازداشت مبلّغین کالتی ( فرقه ای ) و اعضای تشکیلات غیرقانونی و مخفی خود در ایران منتشر کرد.(1) در بعضی از این خبرها تشکیلات بهائیت ناخواسته یادآور نکاتی شد که گوشه ای از تناقضات مظلوم نمایی بهائیت در ایران را آشکار می سازد. چنانکه در برخی از این اخبار می خوانیم: «الحان هاشمی با قرار وثیقه هفتصد میلیون تومانی پس از دوازده روز بازداشت تا زمان دادگاه آزاد شد. الحان به همراه چهار جوان بهائی دیگر در شیراز بازداشت شده بود. الحان تنها 18 سال سن دارد.»

یا آنجا که در خبر مشابه دیگر می خوانیم: «خانواده ثنایی با قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی تا زمان دادگاه آزاد شدند. هر سه عضو خانواده ثنایی با قرار وثیقه هر فرد 1 میلیارد تومانی ساعت پنج عصر امروز آزاد شدند. این خانواده باورمند بهائی بیست و دو روز پیش توسط مأموران امنیتی بازداشت و محل کسب آنان پلمپ شده بود.»(2)

اما در بررسی موضوع آزادی مجرمین بهائی با وثیقه های چندصد میلیونی می گوییم:

اول: همانگونه که در این خبر هم به آن اشاره شد، تشکیلات بهائیت در مجامع بین المللی مدعیست که اتباعش در ایران پس از انقلاب، بخاطر باور به بهائیت، نه تنها از حق استخدام بلکه از کسب و کار نیز محرومند! به عبارتی مدعی اند بیش از چهل سال است که باورمندان به بهائیت در ایران، حتی حق داشتن کسب و کار آزاد را نیز ندارد و محل کسب شان بخاطر باور به بهائیت پلمپ می شود!

اما اگر به راستی هرکس بخاطر باور به بهائیت از کار و درآمد محروم است، پس چگونه است که بسیاری از بهائیان بیش از چهل سال است که زندگی متوسط و رو به بالایی برخوردارند. چنان که مشاهده کردیم تشکیلات بهائیت اعتراف داشت اعضای مجرمش برای آزادی موقت خود، وثایق میلیاردی ارائه می دهند! پس محرومیت از کسب و کار و درآمدزایی کجا رفت!

دوم: نکته ای دیگر که در این پیام به چشم می خورد و گویای تناقضی دیگر از بهائیت است، سن بهائی بازداشت شده می باشد. تشکیلات بهائیت سن یک بازداشت شده بهائی را تنها 18 سال دانست. این در حالیست که تشکیلات بهائیت ادعا دارد با شروع سن قانونی، بهائیان حق انتخاب دین خود را بدون تقلید دارند.

اما شاهد آنیم که حاصل کلاس‌های فشرده تشکیلات برای بهائیان از دوران کودکی، خروجی جز مبلّغین کالتی از بهائیان نساخته است! در واقع در سنی که اِسماً باید یک بهائی تحقیقات خود را پیرامون ادیان آغاز و دین خود را برگزیند،(3) بهائیان به مراحل بالاتر رفته و به صورت تشکیلاتی به تبلیغ و کادرسازی برای بهائیت هم می پردازند!

آری؛ بهائیتی که جستجوی آزاد حقیقت را اول تعلیم خود برمی شمارد و محرومیت از کسب و کار در ایران را به عنوان دلیل مظلومیتش معرفی می کند، به مغزشوئی و فریب کودکان ایرانی توسط مبلّغینی که از کودکی تربیت کرده می پردازد

و البته وقتی با برخورد روبه رو شد، وثیقه های میلیاردی رو می کند! پس در واقع نه تحرّی حقیقتی در بهائیت وجود دارد و نه کسی بخاطر باورش، از کسب و کار در ایران محروم است.

پی‌نوشت:

1- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: موج دستگیری اعضای تشکیلات بهائیت در کشور

2- به نقل از رسانه های وابسته به تشکیلات بهائیت.

3- چنانکه نهاد رهبری بهائیت بیت العدل، در پیام مورخ 8 سپتامبر 2021، صص 3-2، از تأثیر بسزای تبلبغ کودکان در پیشرفت بهائیت در کشور ایران سخن گفته است!