سایت فرقه پژوهی- کتاب مقدس اعلام می کند که خدا محبت است (اول یوحنا، ۴ (۸). همچنین عیسی می گوید قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد تمام موهای شما نیز حساب شده است، پس نگران نباشید در نظر خدا، شما خیلی بیشتر از سر گنجشک های دنیا ارزش دارید (متی ۱۰: ۲۹ – ۳۱) کتاب مقدس از مهر مادر به نوزادش برای تعلیم معنای دلسوزی یَهُوَه استفاده می کند؛ در کتاب اشعیا آمده است آیا یک مادر جگرگوشه خود را فراموش می کند؟ یا بر پسر خود رحم نمی کند؟ حتی اگر مادری طفلش را فراموش کند من شما را فراموش نخواهم کرد!» اشعیا :۴۹( ۱۵)

یعقوب نیز یادآور می شود که خدا «بسیار رحیم و مهربان است (یعقوب ۵-۱۱) با این حال کشیش هایمرز معتقد است این اعتقاد که خدا فقط خدای محبت است و هیچ وقت مجازات نمی کند از عقاید کتاب مقدس نیست و ایده ای انسانی است و خدای حقیقی را توضیح نمی دهد و خدای کتاب مقدس خدایی خشمگین است. خشم خداوند و داوری او، آموزه هایی هستند که در سرتاسر کتاب مقدس دیده می شوند. خدای جبار و مهیب – هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید – دیده می شود.[1]

در تثنیه درباره توصیف خداوند آمده است، زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب و خدای عظیم و جبار و مهیب است (تثنیه، ۱۰: ۱۷) و سپس می گوید: از یهوه خدای خود بترس و او را عبادت نما (تثنیه، ۱۰ : (۲۰) خدا به اشعیاء نبی :گفت ایشان را به غضب خود پایمال کردم (اشعیاء، ۶۳ (۳) و نحمیاء نبی او را چنین خطاب نمود: ای خدای عظیم و مهیب (نحمیا ۱ (۵) دانیال نبی او را چنین نامید: ای خداوند خدای عظیم و ترسناک. دانیال ۹ (۴) ناحوم خدا را انتقام گیرنده و غضبناک توصیف می کند و می گوید یهوه خدای غیور و انتقام گیرنده است خداوند انتقام گیرنده و صاحب غضب است. خداوند از دشمنان خویش انتقام می گیرد و برای خصمان خود خشم را نگاه می دارد (ناحوم) ۱ (۲). ارمیا از قول خداوند می پرسد: «آیا از من نمی ترسید و آیا از حضور من نمی لرزید؟» (ارمیا ۵ (۲۲) داوود در مزامیر، خشم خدا را نه مقطعی، بلکه دائمی می داند و می گوید: هر روزه خدا خشمناک می شود (مزمور، ۷ (۱۱(

کسی ممکن است، بگوید آن خدا خدای عهد عتیق است و من به خدای عهد جدید ایمان دارم. گفتنی است که عهد جدید تمام عهد عتیق و الهامی بودن آن را تأیید می کند و می گوید تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم … مفید است» (دوم تیموتائوس ۳ (۱۶). تعالیم کلیسای کاتولیک بیان می کند خدا مصنف کتاب مقدّس است…. عهد عتیق جزو لاینفک کتاب مقدّس است. کتاب های آن وحی الهی است و ارزش دائمی دارد؛ زیرا پیمان قدیم هرگز نقض نشده است. … ،مسیحیان عهد عتیق را به عنوان کلمه حقیقى خدا محترم می شمارند.

کلیسا همواره با تصور طرد عهد عتیق با این مستمسک که عهد جدید آن را بی اعتبار کرده است به شدت مخالفت کرده است[2]. همچنین یهوه به طور مشترک خدای عهد عتیق و عهد جدید و اسم ذات احدیت است که بر ازلی و ابدی بودن وی دلالت می کند[3] این نام مقدس بیش از ۶۶۰۰ بار در تورات بر خداوند اطلاق شده است[4] و همین شخصیت در مسیحیت نیز خدا خوانده می شود بنابراین کسی که دستور کشتارهای عهد عتیق را داده همان خدای عهد جدید است.

در الهیات مسیحی، عیسی به عنوان اقنوم[5] دوم خدایی کامل است که مورد پرستش قرار می گیرد و در آیاتی از اناجیل به عنوان خداوند خدا معرفی شده است. بنابراین از نظر مسیحیان خداوند خدا، همان ترجمه یهوه است. حتی در نیایش آیین مسیحیان قبطی مصر، قطعه نیایشی به عیسی وجود دارد که عیسی را این گونه خطاب می کند ای عیسی مسیح، ای خداوند و خدای ما .[6]

خدای عهد جدید نیز مانند عهد عتیق خدای خشم است. مسیح از پیروانش می خواهد که از خدا بترسند و می گوید نترسید از کسانی که می توانند فقط بدن شما را بکشند ولی نمی توانند به روحتان صدمه ای بزنند، از خدا بترسید که قادر است بدن و هم روح شما را در جهنم هلاک کند،(متی ۱۰ (۲۸) پولس گرفتار شدن در دستان خدا را مسئله ای هولناک قلمداد می کند و می گوید: «افتادن به دست خدای زنده چیز هولناکی است (عبرانیان ۱۰ (۳۱) در دوم قرنتیان در بخش ۵، آیه ۱۱ نیز می گوید پس چون ترس خدا را دانسته ایم مردم را دعوت می کنیم .

عبارات عیسی مسیح درباره داوری و جهنم نیز مؤید این دیدگاه است. و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت (متی :۲۵ ۴۶) پسر انسان ملائکه خود را فرستاده همه لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد و ایشان را به تنور آتش خواهند، انداخت جایی که گریه و فشار دندان بود. متی ۱۳ (۴۲-۴۱) و او نیز از خمر غضب خدا که در پیاله خشم وی بیغش آمیخته شده است خواهد نوشید، و در نزد فرشتگان مقدس و در حضور بره به آتش و کبریت معذب خواهد شد و دود عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا می رود … شبانه روزی آرامی ندارند. مکاشفه، ۱۴: (۱۰-۱۱).

این خشم الهی نمود واضحی در الهیات مسیحی دارد. زمانی که آدم و حوا گناه می کنند خداوند آن قدر از این گناه خشمگین می شود که می گوید غضب خدا از آسمان بر هرگونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود رومیان ۱ (۱۸). بنابراین خدا قصد دارد از آدم انتقام بگیرد و در این میان باید خونی ریخته شود تا خشم خدا فرونشیند. جیمز پکر[7] همین مطلب را به گونه ای دیگر بیان می کند مرگ مسیح نخست بر خدا تأثیر گذاشت؛ زیرا از این طریق غضب او تسکین یافت ….

جان کلام آنکه مسیح با مرگ خود چیزی را به خدا تقدیم کرد که غرب از آن به عنوان تاوان گناه یاد می کند. تاوانی که با توجه به شخصیت خدا تنها وسیله ای بود که می توانست «نه» خدا را به «آری» تبدیل کند! این تاوان را هر طور که تلقی کنیم در اصل موضوع تغییری پدید نمی آید. عیسی با تحمل صلیب، گناهان ما را زدود، غضب خالق ما را تسکین داد، «نه»  را بر زبان خدا به «آری» بدل ساخت و بدینسان نجاتمان داد .[8]

پولس در تأیید این موضوع بیان می کند: ما که با ریختن خون او کاملاً نیک شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیلۀ خود او از غضب خدا خواهیم رست، وقتی ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد رومیان ۵ ۹ (۱۰) دکتر لوید جونز [9]گفته است مشکل عمده کسانی که به آموزه – خشم خدا اعتقادی ندارند این است که آنان به مکاشفه کتاب مقدسی خداوند ایمان ندارند. آنان خدای خودشان را ساخته اند و اگر ایده داوری خدا را از کتاب مقدس بیرون آوریم چیز زیادی از آن باقی نمی ماند.[10] البته قهر و خشم خداوند در مسیحیت منافاتی با محبت بودن خداوند ندارد.

درنتیجه باید گفت تمامی ادعاهای مطرح شده از جانب مسیحیت انجیلی و تبشیری که مدافعین سرسخت رژیم صهیونیستی و نسل کشی های فلسطین هستند، مبنی بر صرف محبت بودن خداوند، ادعایی کاملا پوچ و بی اساس است. از این روی، بسیاری از شبهاتی که بر علیه اسلام وارد کرده، و ادعا می کنند که خدای اسلام خدای خشنی است، کاملا مردود می شود. مگر اینکه خدای خالق عذاب و جهنم را خدای خشونت بدانیم که در این صورت باید خدای کتاب مقدس را خشن ترین خدای موجود معرفی کنیم!

خداوند متعال به مقتضای امر حکیمانه خود هم پیامبران الهی را بشیر و نذیر خواند و هم برای دنیای بعدی و آخرت عاقبت نیکان و خزلان را بهشت و جهنم قرار داد، در نتیجه اینکه مبلغین دینی مثل مسیحیان تبشیری صهیونیستی صرفا بعد رحمانیت و مهربانی خداوند را معرفی و بعد جباریت و قهاریت خداوند متعال را نادیده می گیرند، صرفا کارکردی تبلیغاتی برای زیر سوال بردن دین مقدس و کامل اسلام است و الا که خداوند در فرآن کریم در شروع این کتاب مقدس بعد رحمانیت و رحیمیت خود را طلایه دار آن کرده است و به بشر از اول تا آخر تذکر می دهد که عالم خلقت را اول در حوزه محبت، مهربانی، بخشش و رئوفیت خداوند تحلیل نمایند وبعد حوزه انذاری و جباریت.

قابل  تآمل اینکه هم مسیحیت صهیونیستی تبشیری که به شدت تبلیغ می کنند خدای مسیح خدای محبت است و خشم در آن جای ندارد، چرا در عصر حاضر حامی و پشتیبان تمام عیار رژیمی وحشی، کودک کش و  غاصب اسرائیل بوده و آن را خط مقدم مبارزه علیه جهان اسلامی می داند. برای بشر توضیح دهند که این حجم  جرم و جنایت و کشتار فلسطینیان (تابحال 27000) در کجای کتاب مقدس  و محبت الهی مسیحیان قابل توجیه است. مگر نمی گویید خدای محبت!!! الان خدای محبت شما در فلسطین اشغالی کجاست، کودکان و زنان بی گناه فلسطینی با این خدای محبت شما چطور کمک بگیرند؟؟؟؟ فرض کنید همین کودکان و زنان بی گناه فلسطینی دست به دامن شما شوند و از شما کمک بگیرند، شما چه پاسخی برای جذب آنها دارید؟؟؟!!!!

مثل کبک فقط سرتان را زیر برف کردید تا واقعیات را نبینید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[1] هایمرز، «موعظه کلیسای باپتیست لوس آنجلس» صبح روز یکشنبه- ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵

[2]  همان بند ۱۲۰ – ۱۲۳

[3] هاکس , کتاب مقدس، ص ۹۸۶

[4] . Sperling, “God”, The Encylopedia of Religion, vol. 6, p. 1

[5] اقنوم به معنای شخص است.

[6] شیر خدانی انیسه و ،ملیحه اسماء صفات خداوند در ،قرآن ،اوستا عهد عتیق عهد جدید، ص۱۳۹

[7] – 1. James (Jim) Innell Packer متولد ۱۹۲۶م (بریتانیا) متفکر مسیحی کانادایی کلیسای انگلیکن است عمده شهرت وی به سبب کتاب شناخت خدا (Knowing God) است پکر در این کتاب شخصیت خدا را بر اساس کتاب مقدس بررسی کرده است.

[8]– مک گراث درآمدی بر الاهیات مسیحی، ص ۴۵۰

[9]–  . David Martyn Lloyd-Jones ۱۹۹۹ ۱۹۸۱م کشیش ،پروتستان واعظ و پزشک اهل ولز که در جناح اصلاح شده جنبش انجیلی بریتانیا در قرن بیستم تأثیرگذار بود وی به شدت مخالف مسیحیت لیبرال بود. مشهورترین اثر او ۱۴ جلد از تفسیرهای رساله به رومیان است.

-[10] . Lloyd-Jone, God’s Sovereign Purpose (Romans 9), The Banner of Truth Trust, p. 212.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.