مسیحیت تبشیری

سایت فرقه پژوهی برداشت از رهپویان هدایت

مبلغان و مروجان فرقه ها اغلب برای موجه جلوه دادن حرف های خود، ادعای اتصال به ارواح را مطرح می کنند و می کوشند با این حربه مخاطب را وادار به تبعیت نمایند. در مسیحیت صهیونیستی، مبلغان جریان این طور مدعی هستند که توسط روح القدس مدیریت می شوند و تنها چیزهایی را می گویند که او به آن ها می گوید.

جدای از اینکه این ادعا تا چه حد خرافی است، عملکرد مبلغان مسیحیت صهیونیستی به هیچ عنوان تائید نمی کند که آن ها با روح یا چیز دیگری شبیه این در ارتباط باشند. مبلغان مسیحیت صهیونیستی در کلام خود از اقسام ناسزا و توهین به مقدسات استفاده می کنند درحالی که این رویه نمی تواند دستوری از یک موجود وابسته به خدا باشد.

در حقیقت مبلغان مسیحیت صهیونیستی وقتی در برابر قدرت و منطق ناقدان عاجز می شوند از فرط عصبانیت به توهین روی می آورند و در کمال بی اخلاقی این فعل خود را به روح القدس نسبت می دهند. حال جالب اینجاست در عهد جدید نوشته است:

روح القدس که تنها واسطۀ پیوند با مسیح است ازهر گناه و زشتی و عاملی که به یگانگی این پیکر لطمه می زند غمگین می شود(رساله به افسُسیان،4/30)

با این وصف، عملکرد مبلغان مسیحیت صهیونیستی و ادعای ارتباط آن ها با روح القدس کاملا کذب است چراکه فحاشی به مقدسات مسلمانان با ادعای ارتباط با روح القدس سنخیتی ندارد. البته از جنبه ای دیگر نیز ادعای ارتباط مهره های مسیحیت صهیونیستی با روح القدس کاملا مخدوش و بی اعتبار است چراکه اغلب پیش بینی های آن ها که مدعی بودند توسط روح القدس القا شده کاملا متفاوت محقق گردیده است.

علی رغم این تعارضات و تناقضات، مبلغان مسیحیت صهیونیستی همچنان مدعی ارتباط با روح القدس می باشند و می کوشند با این حربه از بی مبنایی سخنان شان بگریزند. امروزه مبلغان مسیحیت صهیونیستی باید توضیح دهند که این چه روحی است که به آن ها دستور می دهد تا به مقدسات مسلمانان اهانت کنند و به آن ها در خصوص آینده دروغ می گوید. حقیقت آن است که نه تنها روح القدس بلکه هیچ روح دیگری جز القائات شیطان در جان مبلغان مسیحیت صهیونیستی وجود ندارد و از این رو عملکرد آن ها بیش از هر چیز به شیاطین شباهت دارد.

از نوع عبادتی که در مسیحیت شیطانی صهیونیستی وجود دارد مانند سرود پرستش گرفته تا ادبیات مبلغان این جریان جملگی بر انحرافی بودن آن گواه است که این امر را با کمی تأمل می توان دریافت.