فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

دوران پهلوی دوم، به خصوص پس از کودتای 1332، مهمترین دوران سیاسی بهائیت در ایران است. در این دوره نقشه های سازمان مصوب و به اجرا گذاشته شد. در این دوران سازمان بهائیت مراحل رشد و نفوذ خود را پشت سرگذاشت و با کسب اهداف میانی در پی اهداف بلند مدت ( کسب حکومت) بود.

بهائیان در دوران پهلوی توانسته بودند در بسیاری از سطوح بالای حکومت در ایران نفوذ کنند. آنها در مهمترین نهادهای حکومتی مانند: ارتش، دولت، دستگاه امنیتی (ساواک)، نهادهای اقتصادی، رادیو ـ تلویزیون و رسانه های نوشتاری نفوذ کرده بودند. 

منبع : سازمان سیاسی بهائیت، حمید رضا اسماعیلی، 424

با تشکر از تهیه کننده سرکار خانم س. ن