فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

روند رشد بهائیان در ارتش شاه را از یک سو باید تابع اهداف تشکیلاتی  بهائیان و از سوی دیگر حمایت آنان از سوی نهادهای قدرت دانست. نظامیان بهائی در حوزه های مختلف به خصوص مراکزی که اهمیت بیشتری داشت، منصوب می شدند. در این باره نمی توان نقش سازمان های غیره رسمی آنان و افرادی چون عبدالکریم ایادی را نادیده گرفت. ارتباط بهائیان نظامی با مستشاران آمریکایی خوب بود و مورد اعتماد آنان بودند. بهائیان از مهمترین منابع اطلاعاتی مستشاران آمریکایی در داخل یگان ها بودند. بخشی از این روابط در اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا نیز مشاهده می شود.

منبع: سازمان سیاسی بهائیت، حمیدرضا اسماعیلی، ص 467 و 469

با تشکر از تهیه کننده سرکار خانم ک