تساوی حقوق زنان در بهائیت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

 کوتاه و خواندنی

با مراجعه به فقرات مختلف کتاب اقدس معلوم می شود که روح حاکم بر این کتاب همان همان نگاه مردسالارانه ی رایج در شرق و نفی تساوی زن و مرد است. شعار تساوی زن و مرد در واقع یکی از محصولات ارتباط عبدالبهاء با غرب و بیرون جهان اسلام است. سفرهای او به آمریکا و غرب به سال های 1911 ت 1913 می باشد که نزدیک به پایان موج اول فیمینیستی غرب است. عبدالبهاء در معرفی بهائیت به جامعه غرب از عناصر مطرح در فرهنگ غرب بهره می جوید تا بهائیت را موافق با تحولات عصر خود جلوه دهد. با این همه بهائیت اصرار بر بدیع بودن این اصل از اصول خود دارد!!!

منبع:  گذرگاه تاریکی، حامد نیازی، ص 368