افراطیون و مرگ تابنده

فرقه پژوهی

نزدیک به سه سال است از فوت دکتر تابنده (3 دی 1398) قطب فرقه میگذرد اما همچنان برخی دراویش برخی درصدد هستند با سو استفاده ابزاری از یاد و نام قطب پیشین فرقه نعمت الهیه، آرامش حاکم در جامعه فقری را بر هم بزنند و به بهانه های مختلف رفتارهای سیاسی از خود بروز دهند.

با توجه به شدت گرفتن فعالیت جریان افراطی در فرقه، داخل کشور شیخ صلاحی و از خارج هم آزمایش با محوریت رسانه های مرتبط با خانواده بهشتی ( همسر آزمایش ) و …. به نظر میرسد عناصر افراطی بنا دارند در سالگرد فوت نورعلی تابنده اهداف افراطی خود را در قالب مراسمهای به این مناسبت دنبال نمایند.

 تا پیش از این هریک از مشایخ و مأذونین فرقه نعمت الهیه، به بهانه مراسم نور علی تابنده، خود را ملزم دانسته در شهر محل سکونت خود، یک مراسم خانقاهی با حضور دراویش برگزار نماید تا وحدت را به بدنه دراویش بازگردانند.

 خبرگزاری فرقه (مهر تابنده) همانند گذشته ماموریت دارد با اطلاع رسانی و اعلام برنامه های خانقاهی در گوشه و کنار کشور با شرح جزئیات دقیق مانند آدرس وتاریخ و ساعت مراسم، دراویش بیچاره را جهت حضور در مراسم های خانقاهی تشویق نماید.

 علیرغم تلاش بدنه فرقه با قطبیت جناب مهندس جذبی برای حفظ آرامش و یگپارچگی فرقه و فقرای آن جریان افراطی بنا دارد همانند گذشته بر طبل عدم مقبولیت مهندس جذبی بکوبد .و سوء استفاده از سالگرد فوت دکتر تابنده بهترین فرصت را برای این مهم به آنها میدهد.

گرچه جناب جذبی هم در اغتشاشات اخیر در کشور نشان داد بی میل به نزدیک شدن به جریان انحرافی نیست و با حمایت از اغتشاشگران بنوعی با افراطیون سیاسی همراه شد. اما به آقای جذبی باید متذکر شد که امنیت برگزاری تجمعات فرقه ای در سایه امنیتی است که این نظام برای او .فرق و دسته جات سیاسی و شبه عرفانی ایجاد کرده است. لذا باید مراقب رفتار خود باشند.