فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

تشکیلات بهائیت در آخرین اقدامش تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز که برای تمامی ایرانیان فارغ از هر دین و مذهبی به جهت برقراری عدالت اجرا می شود را به ابزار مظلوم نمایی در رسانه های غربی تبدیل کرده است.

تشکیلات بهائیت همواره برای خوش رقصی در برابر اربابان استعمارگرش دست به مظلوم نمایی زده و بستر تحریم های بیشتر علیه مردم ایران را فراهم می‌کند.

این تشکیلات انحرافی در آخرین اقدامش تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز که برای تمامی ایرانیان فارغ از هر دین و مذهبی به جهت برقراری عدالت اجرا می شود را به ابزار مظلوم نمایی در رسانه های غربی تبدیل کرده است.

پخش فیلم