فرقه پژوهی

برابر بیانیه صادره با امضا جناب آقای سید نصرالدین حیدری بیانیه منتشره در فضای مجازی منتسب به ایشان کذب بوده و ایشان تاکید داشتند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجمعات مسالمت آمیز جهت احقاق حقوق شهروندان لحاظ گردیده است.

ایشان در ادامه بیانیه هر گونه اغتشاش که باعث تخریب اموال عمومی شود را محکوم نموده اند.