مسیحیت تبشیری

فرقه پژوهی

کشیش غوکاس یکی ازرهبران مسیحیت تبشیری اینگونه بیان می دارد ” مسیح توسط شیطان امتحان می شود و درمقابل او پیروز می شود علت پیروزی هم پر بودن مسیح از کلام خدا می داند ایشان بیان می دارد که ایمانداران هم باید مثل مسیح پر از کلام خدا باشند تا پیروز شوند وضمنا اعتراف می کنند که خیلی از ایمانداران و حتی خادمین تنها نکته ای که به آن نمی پردازند کلام خداوند می باشد! این کشیش به این نکته اشاره می کند که ایماندار باید طبق کتاب مقدس و خواست خداوند حرکت کند و حتی اگر می خواهد موسیقی گوش کند باید آن موسیقی او را به خداوند نزدیک تر کند.  “

این نوع تعلیمات در کلیساهای تبشیری یک رویه مستمر بوده که از سوی مبشرین و مبلغین مسیحیت صهیونیستی بازنشر داده می شود. در پاسخ به این ادعاها باید گفت :

بیان ایشان چه ازلحاظ اعتقادی چه از لحاظ عملی قابل نقد می باشد چرا که بازگشت متن استدلال ایشان به این است که مسیح پر از کلام خداوند بوده وبه هم دلیل توانسته بر شیطان پیروز شود ، درصورتی که طبق تعالیم مسیحیت تبشیری مسیح خود خداوند است نه غیر از خداوند علاوه بر این که با این استدلال هرکسی که پر از روح القدس باشد می تواند مثل مسیح  خدا باشد چون این کشیش علت خدا بودن و پیروزی را پر شدن از کلام خدا در نظر گرفته ! بنابر این باید طبیعی باشد ، خادمینی که مثل مسیح خالی از کلام خدا بوده اند ولی بعدا  پراز کلام خدا شده اند می توانند خدایی کنند .

این کشیش اشاره ای هم به تعالیم ایمانداران و خادمین می کند و متذکر این نکته می شود که خیلی از خادمین تنها نکته ای که بدان اشاره نمی کنند کلام خداوند می باشد و این در واقع نوعی اعتراف است به شیادی ها و دغل بازی های زیادی که در کلیساهای تبشیری اتفاق می افتد. کلیساهایی که با جذب افراد ساده و زخم خورده جهت التیام به این کلیساها آورده می شوند اما درواقع گرفتار افرادی شده اند که نه تنها پر از روح القدس نشده اند بلکه تنها چیزی که در تعالیمشان دیده نمی شود کلام خداست.