فرقه پژوهی برداشت از فرقه نیوز

حضور کشیش ها، شبانان و رهبران رسانه های تبشیری در برنامه های تلویزیونی و اعلان همبستگی با اغتشاشگران و آشوبگران

رسانه های مسیحیت صهیونیستی و گردانندگان این رسانه ها این روزها سخت به دنبال ایفا کردن نقش خود در اغتشاشات بوده و از هر طریقی برای دمیدن در آتش اغتشاشات و ارائه تحلیل های مغرضانه و پخش اخبار دروغین و شایعات هستند.

 

یکی از فعالیت های این رسانه ها حضور کشیش ها، شبانان و رهبران رسانه های تبشیری در برنامه های تلوزیونی و اعلان همبستگی با اغتشاشگران و آشوبگران است.

این افراد در برخی از این رسانه ها حاضر شده و از مسیحیان می خواهند تا به حمایت از اغتشاشات و فعالیت های ضد نظام آنان بپردازند.

حمایت مسیحیت صهیونیستی از آشوبگران

یکی دیگر از فعالیت های این رسانه ها فراخوان برای حضور مردم در اغتشاشات و آشوب های خیابانی است. در این رسانه ها بارها فراخوان های متعدد برای حضور در آشوب ها داده می شود. در برخی از این رسانه ها از مردم خواسته می شود تا با دعوت از دوستان و نزدیکان خود بر شدت آشوب ها و اغتشاشات بیافزایند.