مبلغان مسیحیت

فرقه پژوهی

از نظر قرآن، افرادی که با جنیان ارتباط دارند و به روش‌هایی چون سحر و طلسم و مانند آن تمسک می‌جویند، به عنوان «کاهن» مطرح هستند؛ زیرا واژه «کهن» در فرهنگ عربی و قرآنی، به کسی گفته می‌شود که با ارتباط با جنیان قادر به پیشگویی و بیان اخباری است که بیرون از دسترسی عادی بشر است. واژگان «تکهن» و «کهانت» نیز به معنای پیشگویی، فال گویی و بیان اخبار غیبی و آینده با استفاده از موکلان جنی است.

در تعریف کاهن گفته‌اند: الکاهن من یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان؛  کاهن کسی است که از وقایع و حوادث آینده خبر دهد؛ و نیز گفته‌اند: الکاهن من کان له رأی من الجن یأتیه الاخبار؛ کاهن کسی است که با ارتباط با جن اخباری را از او می‌آورد و بیان می‌کند؛ زیرا کلمه «رأی» بر وزن غنی به معنای صاحب رأی و تابع است.(المصباح المنیر، ج۲، ص۱۲۱؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۱۲۸؛ حدائق الناضره، ج۵، ص۳۵؛ مکاسب ، شیخ انصاری،ج۲، ص۳۳؛ جامع‌المقاصد، ج۴، ص۳۱)

این درحالی است که امروزه افرادی که به تبلیغ و ترویج مسیحیت صهیونیستی می پردازند، اغلب به پیشگویی اشتغال دارند و از طریق این ابزار به دنبال جذب مخاطب بر می آیند.

آنان چنین می  پندارند که با روش‌هایی خاص می توانند به شرح جزئیاتی از زندگی فرد در زمان حال یا آینده بپردازند و صِرف همین نوع پیشگویی ها را هم دلیل فرارسیدن آخرالزمان می‌دانند. مسیحیان صهیونیست چنین باور دارند که مؤمنانِ آخرالزمان می‌توانند جزئیات زندگی دیگران را پیشگویی کنند.

تمام این مبانی مسیحیت صهیونیستی درحالی عنوان می شود که امروزه بسیاری از پیشگویی های آنان غلط، محقق شده و با این حال، همچنان مدعی پیشگویی هستند. حقیقت آن است که فقدان مبانی استدلالی و عقلی در مسیحیت صهیونیستی موجب شده تا آن ها از ابزار پیشگویی، برای فریب مخاطب استفاده کنند.

اگر کسی امروزه کتاب شمنسیم نوشته میرچا الیاده را مطالعه کند و رفتار مبلغان مسیحیت صهیونیستی را با محتوای آن تطبیق دهد به وضوح درخواهد یافت که رفتار این طیف بیش از آنکه متاثر از عهد جدید باشد، به شمن ها شباهت دارد. شمن ها یا همان ساحران اقوام بدوی نیز مانند مبلغان مسیحیت صهیونیستی مدعی پیشگویی بودند و ریشه امراض جسمی را در حلول دیو می دیدند.

با این وصف، مبنایی که مبلغان مسیحیت صهیونیستی برای فعالیت های خود برگزیده اند نه تنها فاقد منطق وعقلانیت است بلکه هیچ سنخیتی با عهد جدید نیز ندارد.