فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

وقتی تشکیلات بهائیت استراتژی خود را بر دوری گزینی از افراد مطلع و تأثیرگذاری بر کودکان بنا نهاده و سابقه سازمان بهائیت گواه بر تبلیغ تهاجمی و فریب کودکان است، چگونه این سازمان می تواند با انکار متون و سابقه خود، جمهوری اسلامی را متهم به سندسازی علیه مسلمات فرقه تبشیری بهائیت کند؟!

کلاسهای مهد که بهائیان به اجبار فرزندان خود را روانه آن میکنند به چه منظوری انجام میگیرد؟

تشکیلات بهائیت با انکار متون پیشوایان و سازمانی و سابقه خود، مدعی شد جمهوری اسلامی در ماجرای تبلیغ بهائیت در مهدکودک ها علیه این فرقه، پرونده سازی کرده است!

تشکیلات جهانی بهائیت در ژنو با انتشار بیانیه ای روز جمعه  28 مرداد 1401 پخش مستندی از تبلیغ تهاجمی و نفوذ بهائیت به مهدکودک ها را به ترفند جمهوری اسلامی در متهم کردن بهائیان و مصداق دروغ و نفرت پراکنی علیه پیروان این فرقه عنوان کرد.

سازمان بهائیت در این بیانیه جمهوری اسلامی را به پخش کتاب ها و جزوات بهائی میان کودکان مسلمان متهم کرده و نماینده تشکیلات جهانی بهائی سیمین فهندژ گفته است: «جمهوری اسلامی چون سندی برای اتهامات مضحکی که به بهائیان وارد کرده ندارد؛ به جعل مدرک روی آورده است تا بهائیان را به تلاش برای نفوذ در کودکان مسلمان و بهائی کردن آن ها متهم کند.»(1)

اما در پاسخ به ادعای تشکیلات بهائیت مبنی بر پرونده سازی علیه بهائیان در خصوص نفوذ و تبلیغ در مهدکودک ها می گوییم:

اول: با نگاهی به متون شِبه دینی فرقه بهائیت، به اهمیت مغزشویی و تربیت بهائی برای کودکان پی می بریم. عبدالبهاء با اشاره به سختی تأثیرپذیری انسان پس از دوران بلوغ، به لزوم تبلیغ کودکان تأکید کرده است: «تعلیم و تهذیب بعد از بلوغ بسیار دشوار شود، تجربه شده است که نهایت سعی و کوشش را می نمایند تا خلقی از اخلاق نفسی را تبدیل کنند نمی شود اگر الیوم اندکی متنبّه گردد بعد از ایامی معدود فراموش کند و بر حالتی که معتاد و خوی نموده راجع شود پس باید از طفولیت این اساس متین را بنهند، زیرا تا شاخ تازه و تر است بکمال سهولت و آسانی مستقیم و راست گردد.»(2)

دوم: نهاد رهبری بهائیت بیت العدل در راستای تحقق سیاست تبلیغ، فریب و بهائی سازی کودکان در سال 2010 م، از تربیت صد و سی هزار معلم کودک در قالب طرح توسعه خود پرده برادری کرد و پس از دوازده سال معلوم نیست تعدادشان چند برابر شده باشد: «در محیط های گوناگون و در همۀ قارّات… تعداد کل کسانی که بالقوه می توانند در مقام معلمین کلاس های کودکان خدمت کنند در طی پنج سال تقریباً دو برابر شده و به حدود 130.000 نفر بالغ گشته است.»(3)

سوم: بیت العدل در پیام های خود با تأکید بر آموزش باور بهائیت به کودکان در کلاس های طرح روحی (کلاس هایی به نام و بهانه آموزش و اخلاق) تأکید می‌کند: «مواد درسی مؤسسه روحی برای کلاس های درس اخلاق کودکان، هم به تزیید معلومات امری و هم به تقویت مبانی اخلاقی و تربیت روحانی اطفال کمک می نماید».(4)

طرح روحی بهائیت

چهارم: تشکیلات بهائی با معرفی آموزش و تبلیغ کودکان به عنوان آرمان بهائیت، از نقش مؤسسات بهائی در تبلیغ کودکان بهائی و تأمین بودجه برای ارائه مواد آموزش بهائیت میان مؤسسات و کودکان غیربهائی پرده برداشته است: «جامعۀ بهائی در تمامی سطوح نسبت به نیازِ پاسخ گویی به آرمان های روحانی کودکان حساسیت نشان می‌دهد… در سال های اخیر، موسسات آموزشی در سراسر دنیا، نقش هر چه مهم تری در تربیت مربی جهت برگزاری کلاس های تعلیم و تربیت روحانی کودکان ایفا نموده اند… مطالب آموزشی، سال به سال، بر فهم شرکت کنندگان از این خصائل می افزایند و دروسی مرتبط با تاریخ و آثار آئین بهائی نیز به آن‌ها اضافه می شوند. مؤسسات بهائی همچنین به مسئلۀ تأمین منابع انسانی برای برگزاری کلاس های کودکان اهمیت بسیار می دهند. به این منظور، منابع قابل توجهی برای تأسیس و تداوم یک سیستم موثر هماهنگی اختصاص یافته است که به تربیت مربی پردازد و همچنین مسیر را برای جریان هدایات، توزیع مواد آموزشی و تبادل یادگیری بین موسسات و تودۀ مردم باز نماید.»(5)

پنجم: جالب آنکه تشکیلات بهائیت به تبلیغ و مغزشویی کودکان بسنده نکرده و استراتژی خود را به پافشاری برای مبلّغ سازی از کودکان بنا نهاده است: «باید با محبت و پافشاری اطفال را راهنمائی نمود تا مطابق اصول و موازین اَمری (بهائی) زندگی کنند و امر بهائی را فرا گیرند و آن را به نحوی که با شرایط آنان سازگار باشد تبلیغ نمایند.»(6)

تبلیغ کودکان

ششم: از به راه اندازی کلاس های تبلیغی فرقه بهائیت برای کودکان در ایران (به بهانه های آموزش در فضای مجازی و حقیقی گرفته)(7)؛ تا انتشار گزارش هایی از نفوذ مبلّغین سازمانی بهائیت در مهدکودک های برخی شهرهای ایران نظیر شیراز، تهران، کرج و…؛ تا تأثیرگذاری بر کودکان به بهانه جشن های بیگانه و نفوذ به مدارس در قالب مجری پروژه آموزش های جنسی 2030 در اراک و…؛ همه شواهد کوچکی از استراتژی و سوابق اجرایی تشکیلات بهائیت برای تأثیرگذاری بر کودکان ایران است.(8)

با این حال وقتی تشکیلات بهائیت استراتژی خود را بر دوری گزینی از افراد مطلع (9) و تأثیرگذاری بر کودکان بنا نهاده و سابقه سازمان بهائیت گواه بر تبلیغ تهاجمی و فریب کودکان است، چگونه این سازمان می تواند با انکار متون و سابقه خود، جمهوری اسلامی را متهم به سندسازی علیه مسلّمات فرقه تبشیری بهائیت کند؟!

پی‌نوشت:

1- به نقل از رسانه های برانداز انگلیسی – آمریکایی حامی بهائیت.

2- عباس افندی، مکاتیب، مصر: کردستان العلمیه، 1910 م، ج 1، صص 406-405.

3- قسمت هایی از پیام بیت العدل خطاب به هیأت های مشاورین قاره ای (مورخ: 28 دسامبر 2010).

4- نهاد رهبری بهائیت بیت العدل، پیام مورخ: 8 سپتامبر 2021، صص 3-2.

5- به نقل از کانال‌های تبلیغی تشکیلات بهائیت.

6- نهاد رهبری بهائیت موسوم به بیت العدل، قسمتی از پیام رضوان 2000 م، خطاب به بهائیان عالم.

7- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: تبلیغ بهائیت در پوشش کلاس‌های رفع اشکال

8- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: نفوذ مربّیان بهائی به چند مهدکودک در شیراز!

9- منتخباتی از مکاتیب عبدالبهاء، نسخه الکترونیکی، ج 2، ص 37.