فرقه پژوهی:

همانطورکه بارها به نقل از نشریات معتبر مسیحیت گفته شد، تمایل و گرایش جوامع غربی به آیین مسیحیت در مسیر کاهش منجر به سقوط قرارگرفته است. هرروز اخبار فسادهای مالی، اخلاقی متعددی نه‌تنها از سوی مسیحیان سرشناس بلکه از سوی کشیشان و اربابانی که مورد اعتماد و وثوق جوامع مسیحی در نشریات و جراید معتبر مسیحیان منتشر می شود.

پژوهشگران مسیحی برای آسیب‌شناسی این معضلات فزاینده و جلوگیری از کاهش ارزش و جایگاه آیین مسیحیت در کشورهای غربی ، اخیراً به نتایج قابل‌تأملی دست پیداکرده‌اند که در این مجال کوتاه به آن خواهیم پرداخت.

مسیحیت تبشیری

بسیاری از اماکن کلیسایی که زمانی به‌عنوان ملجأ و پناهگاه ایمان‌داران مسیحی بود، گرفتار مافیای قدرت و پول شده‌اند. امروز پژوهشگران مسیحی اعتراف کردند قدرت و سرمایه و حتی نفوذ سیاسی یک بت است. مسیحیان امروز به‌جای پرستش و عبادت خداوند، به پرستش بت قدرت و سرمایه مشغول شده‌اند.

67 درصد از کشیشان مسیحی اعلام کرده‌اند که این بت‌های ساختگی، تأثیر چشمگیری بر بدنه کلیسا گذاشته و بسیاری از مسیحیان را گرفتار تأثیرات منفی خودکرده است. علت از دست دادن وفاداری و پایبندی جوامع مسیحی به خاطر نفوذ قدرت‌های سیاسی و مافیای پول و قدرت است.

یکی دیگر از بت‌هایی که در مطالعات اندیشمندان مسیحی به آن پرداخته‌شده، مسئله روابط غیراخلاقی جوانان در کلیسا است. مطالعات و نظرسنجی‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد جوانان مسیحی اعم از زن و مرد، بیشتر گرفتار این معضل شده‌اند.

 به‌طورکلی، کشیش‌های برجسته کلیسا بر این باور هستند که میزان تأثیرگذاری نفوذ سیاسی در کلیسا 55 درصد بوده و برخی دیگر از کشیشان، مافیای پول و سرمایه در کلیسا را حدود 45 درصد اعلام کرده‌اند.

یکی از دیگر از وجوه این بت‌پرستی در جوامع مسیحی، مسئله اختلاف فکری کشیشان جوان با کشیشان بزرگ‌سال است. کشیش‌های جوان قدرت پول و روابط غیراخلاقی در کلیسا را به‌عنوان معضلات اساسی امروز آیین مسیحیت می‌دانند. اما کشیشان بزرگ‌سال قدرت سیاسی را به‌عنوان معضل اساسی مطرح می‌کنند.

 بنا برمطالعات صورت گرفته، این قبیل بت‌های بزرگ در کلیساهای جوامع مسیحی مورد پرستش قرارگرفته و بسیاری از مسیحیان به این حقایق اعتراف می‌کنند. اما راهکار مقابله و علاج این وقایع دردناک برای آنان امری بسیار سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود که به گفته خودشان شاید در این راه موفقیتی نصیب آنان نشود.