فرقه پژوهی:

ویلیام گلادستون نخست وزیر اسبق انگلستان در مجلس عوام انگلیس اواخر قرن نوزدهم با صدای بلند فریاد می زند: همانا آینده خطرناک و دشواری ما را تهدید می کند! و آنچه استقرار  _ بخوانید ادامه استعمار و استحمار _ ما را در کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه نموده است دو چیز است که ما موظف هستیم این دو مشکل را تا زمانی که توان داریم برطرف سازیم _ بخوانید از بین ببریم_ آنگاه در حالی که قرآن در دست دارد بلند فریاد می زند اول از همه قرآن است…! (1)

در حقیقت تخریب متون اسلامی و شرقی بعد از قرون وسطا در اروپا شدت گرفت اما این برنامه به صورت قانونی برای غرب و مسیحیت در آمد و بعد از این این است که دستور تخریب قرآن در همه ابعاد بیش از گذشته علنی تر شده و به مرور سطح تخریب به درون جوامع اسلامی می رسد.

دستورالعمل هایی که در این زمینه برای مبشرین به قصد انحراف نسل جوان صورت گرفت و هدف آن زدودن اعتقادات دینی و افکار اصیل و جایگزین نمودن آموزه های غربی و بعدها سبک زندگی غرب بود.

لذا ابتدا تعلمیات قرآنی برای کشورهای اروپایی ممنوع می شود. روزنامه نیویورک تایمز در ژانویه 1961 گزارشی منتشر می کند که وزیر فرهنگ ترکیه نیز دستور داده است تا همه مدارس غیر مجاز که دستورات و تعالیم قرآنی را تدریس می کنند از بین برود. (2)

لوئی ماسینیون استاد دانشگاه و مسشترق فرانسوی می گوید: واجب است دانشجویان شرقی که به فرانسه می آیند به آداب و رسوم و شکل و قیافه مسیحیان درآورند! دقت کنید می گوید واجب است! یعنی آزادی، اختیار، حقوق انسانی و اینگونه مسائل در غرب فقط برای صهیونیست ها، مسیحیان، لاقیدها و اباحه گران است!

جان تاکلی کشیش و مقام ارشد مبلغین مسیحی در بنگال هندوستان نیز به صراحت می گوید: آنچه مسلم و آشکار است مبشرین مسیحی نمی توانند مسلمانان را آنطور که که دلشان می خواهد فاسد کنند! لیکن باید به این اندازه قانع باشند که دانشجویان مسلمان از عقاید اسلامی خود بیگانه و دور شوند. واجب است که دانشجویان را به فرهنگ و آداب رسوم غربی علاقمند کنند و آنان را در اجرای آن آداب و ر سوم بی باک و جسور نمایند. در حقیقت وقتی مسلمانان لغت انگلیسی می آموزند عقایدشان طوفانی و متزلزل می گردد! یعنی اگر نتوانیم آنها را مسیحی کنیم حداقل این است که ایمان و اعتقاد آنان را در معرض فنا و نابودی قرار دهیم.

این کشیش ارشد مسیحی در ادامه قرآن را هدف قرار می دهد: واجب است از کتب شرقی – بخوانید قران و کتب اسلامی – بدگویی و مذمت کنند که اینها مشکل است و قابل و فهم و درک نیست و در مقابل از کتب غربی تمجید و تعریف صورت گیرد و آنان را سهل و آسان جلوه دهند.

و بالاخره بر مبشرین وظیفه و تکلیف است که با دانشجویان مسلمان طوری عمل کند که وقتی به کشور خود باز می گرند حتی الامکان از فرهنگ اسلامی دور و بیگانه شده باشند و همه چیز خود را فراموش کرده و به طور کامل به صورت یک اروپایی و غربی درآید. (3)

آیا این نمونه ها در طول تاریخ صد سال و بلکه بیشتر ایران برای همگان آشنا نیست؟ تخریب متون دینی و القای اینکه اینگونه کتب، نوشته های سنگین و سختی دارند، و از سویی ترویج بسیار عجیب زبان های غربی و مخصوصا انگلیسی به حدی رسید که دیگر اثر از کلاس های آموزش قرآنی و دینی وجود ندارد!

این تغییر سبک زندگی و سبک آموزش و مطالعه در کشورهای اسلامی بی شک یکی از اهداف اصلی آن ترویج مسیحیت است تا بدین طریق منافذ نفوذ را بیشتر کرده و راه برای تغییر دادن هویت ایرانی اسلامی را سهل تر نماید.

و سخن آخر فراموش نکنیم  پاپ معتقد است “هزاره سوم هزاره فتح آسیاست” و جریان مسیحیت با تمام توان برای این فتح الفتوح در تلاش است

 منابع:

1-   نظرات فی القران  محمد غزالی ص5

2-   نقش اسلام در برابر غرب. مارگرت ماکوس ص 36

3-   التبشیر و الاستعمار فی بلاد العربیه. دکتر مصطفی خالدی ص 88 و 89