شیطان پرستی

فرقه پژوهی

شبکه انتشار و تبلیغ شیطان پرستی در فضای مجازی و همچنین فروش پوشاک با علائم این فرقه ضاله شناسایی شدند.

عوامل سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان طی عملیاتی یک شبکه انتشار و تبلیغ شیطان پرستی در فضای مجازی و همچنین فروش پوشاک با علائم این فرقه ضاله را شناسایی و پاکسازی کردند.

در این طرح تعدادی صفحه اینستاگرامی پاکسازی و حذف و تعدادی واحد عرضه پوشاک متخلف هم پلمپ گردید؛ همچنین چندین نفر هم در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردید.