مسیحیت تبشیری

فرقه پژوهی:

جریان مسیحیت تبشیری صهیونیستی شیطانی در دستیابی به اهداف خاص خود، از روشهایی برای رسیدن به اهداف استفاده می کند که در ادامه بخش اول، در این بخش، سه ویژگی به شرح زیر ارائه می گردد.

  • دخالت جدی در سیاست علی رغم شعار عدم دخالت در مسائل سیاسی
  • کاربرد غلط تجربه شخصی از دین
  • ارائه گزینشی مطالب در تبیین کتاب مقدس

ویژگی چهارم: دخالت جدی در سیاست، علی رغم شعار عدم دخالت در مسائل سیاسی

یکی از خصوصیات بسیار آشکار مسیحیت صهیونیستی، دخالت صریح در امور سیاسی-اجتماعی است.[1] این گروه در تمامی فعالیت های خود، در کشوری که در حال فعالیت در آن هستند، دخالت  های زیادی در امور سیاسی می کنند.

علی رغم اینکه مبلغین تبشیری تاکید فراوانی در خصوص جدایی سیاست از دین دارند، از طرف دیگر فعالیت سیاسی زیادی دارند، البته از آنجایی که هدف این مبلغین براندازی یا ایجاد تغییرات سیاسی تا تبلیغ دین مسیحیت در کشورهای هدف من جمله کشورهای اسلامی است، پس دور از ذهن نمی باشد که بخواهند فعالیت سیاسی داشته باشند. در واقع با روش بسیار زیرکانه ای که در مورد هدف سیاسی خود دارند می کوشند، در قالب برنامه های اعتقادی، سیاسی بودن دین در ایران را زیر سوال ببرند. حتی مشاهده می شود، علاوه بر گریز های سیاسی در برنامه های مذهبی، تولیدات خاص سیاسی، و به صورت هفتگی اجرا می کنند، و هدف خود را روشنگری مردم، بیان می دارند.

کلیت محتوای این برنامه ها شامل، زیرسوال بردن حکومت جمهوری اسلامی ایران، ظالم نشان دادن آن و ارتباط دادن این ظلم ها با عقاید اسلامی می باشد. این مبلغین صهیونیستی، در برنامه های خود از اصناف مختلفی استفاده می کنند که به نوعی مخالف ملت ایران می باشند و با دعوت از برخی متخصصین در حوزه های مختلف روانشناسی، ورزشی، هنری و سیاسی بر طبل مخالفت و جدایی دین از سیاست می کوبند و البته به نوعی لیبرال دموکراسی آمریکایی را، جایگزینی مناسب برای حکومت های اسلامی معرفی می کنند. جایگزینی که در ذات خود، نه تنها تعهدی برای پیاده کردن معارف مسیحیت و کتاب مقدس ندارد، که حتی در موارد زیادی تضاد آشکاری با آن هم خواهد داشت. از این روی است که می توان استباط کرد چرا باید یک مبلغ تبشیری متعصب بر کتاب مقدس، طرفدار سیستم سیاسی باشد که لزوما با اهداف مسیحیت هم خوانی ندارد و نخواهد داشت. چراکه در حقیقت تبلیغ مسیحیت پوششی برای اهداف مغرضانه سیاسی آنها است.

ویژگی پنجم: کاربرد غلط تجربه شخصی از دین

ازجمله مباحث بحث برانگیزی که بعد از دوران رنسانس در اروپا به وجود آمد، دخالت تجربه های شخصی در امور مقدس و وحیانی بود که با مخالفت های زیادی هم روبرو شد. در این نوع تفکر، قرائت جدیدی را از کتاب مقدس و مسیحیت شاهد هستیم. تفکر مسیحیت تبشیری نیز به نوعی زاییده این آموزه ی پروتستانی بود. در این تفکر هر کسی می تواند با روح القدس به صورت خاص ارتباط برقرار کرده، و پیام الهی را دریافت کند! در واقع این فرقه با زیر سوال بردن عقائد 1500 ساله مسیحیت، وارد فاز جدیدی از انحراف شد.

کلیسا و مقامات کلیسایی با پانزده قرن سابقه رهبری کلیسا، با جریانی روبرو شد که نمونه آن در اسلام را می توان با خوارج مقایسه نمود. متاسفانه با وجود تلاش های زیادی که کلیسای سنتی مسیحی انجام داد، به دلیل حمایت سیاست های استعمارگرانه دولت های مختلف، این فرقه جدید التاسیس رشد روز افزون داشت و توانست، مخاطبین زیادی را جذب کند.

این فرقه با زیر سوال بردن رهبری مشخص و تعریف شده ای که در کلیسا وجود داشت، مسیحیت و حقیقت آن را به برداشت شخصی هرکسی که ایمان آورده باشد متحول کرد، که در این دیدگاه نیازی به وجود رهبر و مرجع دینی نبود، و هم چنین هیچ شورای کلیسایی، جز در مواردی که همسو با عقاید این فرقه باشد، اعتبار نداشت! جریان تبشیری با این تفکری که دارد، می تواند بهترین گزینه برای مورد حمایت واقع شدن، در بین استعمارگرانی را داشته باشد که خواهان تغییرات سیاسی در کشورهای مختلف بودند.

آن ها از افرادی که خود را غرق در روح القدس می دیدند، استفاده کردند تا بعد از تغییر عقاید مردم کشورهای مورد هدف، ایشان را در راستای اهداف سیاسی خود متقاعد سازند. بنابر این مشاهده می کنیم کشوری مثل آمریکا، که خوی درندگی و استعمارش از همه بیشتر است، حمایت های همه جانبه خود را از این فرقه اعلام داشته و بلکه می توان گفت خیلی از دولتمردان این کشور را مسیحیان تبشیری شکل داده اند.

ویژگی ششم: ارائه گزینشی مطالب در تبیین کتاب به اصطلاح  مقدس

از نکات مهمی که اعتبار هر شخصی را در هر موضوعی ثابت می کند، بیان صادقانه تمام حقایق و وقایع مسئله و موضوعی است که اتفاق افتاده، و متکلم در حال نقل و یا آموزش آن اتفاق است. چرا که اساسا جذب و پذیرش اشخاص به آموزه های علمی-اعتقادی معنایی غیر از بیان  صادقانه تمام آنچه که قرار است اشخاص قبول کنند، ندارد.

مبلغین تبشیری-صهیونیستی برای جذب مخاطبین، تمام تلاش خود را  معطوف ساخته اند تا فقراتی از کتاب مقدس و آموزه های کتاب مقدس و همچنین اشخاص تاثیر گذار ارائه دهند که وجهه ی مثبتی داشته و مورد قبول مخاطب واقع می شوند. تمام سعی این مبلغین در این راستاست که، مخاطب نکات و آموزه هایی را بشنود، که احساس خوبی از آن داشته باشد!! به این معنی که حتی اگر حقیقت تلخی وجود دارد که باعث انزجار مخاطب می شود، آن را بیان نمی کنند!

از این روی یک مبلغ تبشیری تمام تلاش خود را جهت گزینش آموزه های عوام پسند به کار می بندد.

                                                              

[1] http://ferghenews.com/fa/news/-

        پایان بخش دوم