مسیحیت تبشیری

خدای اسلام قادر نیست به مردم کمک کند!!!!