زندانیان

فرقه پژوهی به نقل از سایت معراج خرد

تبادل زندانیان ایران و بلژیک مطابق معاهدات بین المللی به کام بیت العدل (بیت الظلم) خوش نیامد و نماینده آنها در سازمان ملل به هجوگویی روی آورد.

رها بحرینی از عناصر فرقه ضاله بهائیت فعال در سازمان ملل، ۵ خرداد با بازنشر مطالبی درباره معاوضه “اسدالله اسدی” (دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی در بلژیک) با “الیویر وند کاستیل” جاسوس تبعه بلژیک، مبادله زندانیان را باعث جسارت جمهوری اسلامی دانست.

در حالی که مبادله فوق طبق قوانین بین المللی و معاهده تبادل زندانیان میان کشورها به درخواست رسمی مقامات بلژیک صورت گرفته است؛ رها بحرینی این اقدام را سبب نگرانی سازمان عفو بین‌المللی دانست و گفت سبب جرات پیدا کردن جمهوری اسلامی به انجام اقدامات تروریستی می شود (کافر همه را به کیش خود را پندارد). بحرینی در این شایعه پراکنی دیپلمات ایرانی را تروریست و جاسوس بلژیکی را امدادگر گروگان گرفته شده نامیده و این تبادل را باعث مصونیت ایران از مجازات اقدامات فراقانونی عنوان کرد.

اتهامات و اظهارات بی اساس رها بحرینی در سازمان ملل شاهد و مقیاسی برای صحت سنجی بقیه اقدامات تشکیلات ضاله بهائیت در مجامع بین المللی است که همگی بر پایه توهمات و اتهامات بی اساس و غرض ورزی معاندان نظام و مردم منعکس می شود و الا حقیقت بیرونی نداشته و نخواهد داشت.

با عنایت به سابقه بسیار تاریک این فرقه ضاله در ایران همچون اقدامات تروریستی، همکاری و نفوذ در رژیمهای دیکتاتور (حکومت پهلوی) در راستای منافع نامشروع خود، خیانت به منافع ملی کشورها طبق قانون جهان وطنی این فرقه ضاله، جاسوسی به نفع بیگانگان مثل رژیم کودک کش صهیونیستی اسرائیل، شرکت در کشتار مسلمانان در اقصی نقاط دنیا و دهها مورد دیگر همگی حاکی از باطن پلید و ضد حقوق بشری این فرقه شیطانی می باشد.