تبلیغ بهائیت در یمن

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

در روزهای گذشته چندین اجتماع و گردهمایی توسط بهائیان در صنعا پایتخت یمن صورت گرفته و برخی از آن ها توسط نیروهایی امنیتی صنعا مورد حمله قرار گرفت.

در موارد دیگر نیز، مجالس مورد شناسایی قرار گرفته و افراد توسط انصارالله بازداشت شدند.

جامعه بهائیان جهان بلافاصله پس از این نقض فرهنگ و قانون توسط افراد محدود شرکت کرده در این اجتماعات که توسط مردم یمن به شدت محکوم شد، از نهادهای بین المللی خواست تا در حمایت از افراد بازداشت شده به صنعا فشار بیاورد و آزادی این افراد تضمین شود.

با توجه به نوع لباس پوشیدن این افراد، اجتماعات از دو حالت خارج نیست. یا این جلسات و اجتماعات توسط افراد تازه وارد که به خوبی فرقه ضاله بهائیت را نمی شناسند، برگزار شده یا این افراد در قبال دریافت مبلغی برای برپایی اجتماعات اقدام کرده اند. فارغ از این که کدام مورد صحیح است، این اجتماعات و جلسات نشان می دهد که فرقه بهائیت بر جامعه یمن تمرکز کرده و انصارالله باید هوشمندانه اقدام کند.