فرقه پژوهی

پنطیکاستی ها در تقلید از خرافات رایج در جوامع بشری، اعتقاد دارند ارواح خبیث و دیو های هر بیماری داخل بدن انسان می شود. حتی دروغ گویی، حسادت، کینه توزی را مربوط به دیو یا خود شیطان می دانستند که به شخص حمله کرده است. آن ها با انجام مراسماتی با هیجانات بالا سعی دارند مردم را قانع کنند که توانایی اخراج جن و دیو را دارند. این جن گیرها حقوق خاصی هم دارند ومورد قبول مجامع رسمی واقع شده اند.

مبلغان مسیحی هرچند معجزاتی را در کتاب مقدس به مسیح نسبت داده اند که شامل اخراج ارواح هم می شود اما شرایط اخراج در کتاب مقدس با آنچه پنطیکاستی ها به آن اعتقاد دارند  متفاوت است. علاوه بر اینکه می تواند منشا خیلی بیماری ها اختلالات پزشکی باشد که با درمان ودر شرایط خاص با عمل جراحی قابل حل است که البته در این موارد ، ادعای ارتباط با روح القدس قابل اثبات نیست  بلکه قابل آموزش است و منحصر در مسیحیت نیست.

جناب منصوری از پژوهشگران حوزه ادیان توضیحاتی را ارائه نمودند که در فایل ذیل قابل دریافت میباشد