مولوی عبدالحمید

فرقه پژوهی

بدون شرح

ساده زیست فقط تویی!

بقیه اداشو درمیارن

              البته که مدافع مردم توئی مابقی فقط حرفشو میزنند