فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

بهائیت زلزله هولناک ترکیه و سوریه را فرصت مناسبی برای تبلیغ در این مناطق دانسته، با انتشار خدمات انجام شده و سعی در منتسب کردن آنها به بهائیان تلاش دارد از خرابی و ویرانی در این مناطق و بلایی که بر سر مردم ترکیه آمده است تابلویی تبلیغاتی برای بهائیت بسازد.

محفل ملی بهائیان ترکیه ادعا می کند که از همان لحظات اولیه زلزله در ترکیه، موسسات بهایی در ترکیه و منطقه، در ارتباط با محافل محلی بهایی تلاش های فداکارانه ای برای خدمت به هموطنان انجام داده است.

نوشتن نامه توسط محفل ملی ترکیه،تشکیل میز اورژانس، افتتاح مراکز محلی بهائی در چند شهر ترکیه، جمع آوری و انتقال اطلاعات و بیان سخنان دلگرم کننده از جمله تلاش هایی است که تشکیلات بهائیت ادعا می کند که موسسات بهائیت در ترکیه برای خدمت به آسیب دیدگان انجام داده اند.

این ادعاها در حالی است که کشورهایی همچون ایران و عراق و گروه هایی مانند حزب الله لبنان بی ادعا و بدون تبلیغات از روز اول زلزله در ترکیه در حال کمک امدادرسانی و ارسال لوازم مورد نیاز برای مردم آسیب دیده هستند.

نهادهای امنیتی در ترکیه باید مراقب اینگونه رفتارهای عوام فریبانه فرقه ضاله بهائیت باشند. بهائیت نشان داده که از فقر و بلایای طبیعی میتواند بستری برای گسترش حوزه نفوذ بسازد.