بهائیت و پهلوی

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

بطور قطع دوره طلائی گسترش نفوذ فرقه ضاله بهائیت در ایران در دوره زمامداری پهلوی دوم شکل گرفت و پژوهشگران ادیان و فرق و مذاهب اعتقاد دارند این دوره در تاریخ بهائیت از نظر گسترش قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای این فرقه ضاله تکرار نشدنی باشد. جناب حجت الاسلام جمشیدی از پژوهشگران حوزه فرق نگاهی دارد به حضور بهائیان در مناصب کلیدی در ارتش پهلوی دوم بر گرفته از کتاب “عبدالکریم ایادی بروایت اسناد” که تقدیم کاربران گرامی میگردد.