بهائیت و پهلوی

فرقه پژوهی برداشت ازبهائیت در ایران

  بطور قطع دوره طلائی گسترش نفوذ فرقه ضاله بهائیت در ایران در دوره زمامداری پهلوی دوم شکل گرفت و پژوهشگران ادیان و فرق و مذاهب اعتقاد دارند این دوره در تاریخ بهائیت از نظر گسترش قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای این فرقه ضاله تکرار نشدنی باشد. جناب حجت الاسلام جمشیدی از پژوهشگران حوزه فرق نگاهی دارد به اقدامات رضاخان بنیانگذار سلسله پهلوی که تقدیم کاربران گرامی میگردد.

رضاخان