تصوف و پهلوی

فرقه پژوهی

  دوره پهلوی نه تنها برای گروه های غیر مذهبی مجال رشد و نفوذ را فراهم کرد بلکه جریانات شبه مذهبی نیز از ارتباط با رژیم پهلوی با هدف گسترش نفوذ استفاده کردند. جناب حجت الاسلام رسولی از پژوهشگران حوزه فرق نگاهی دارد به ارتباط اقطاب فرقه گنابادیه با رژیم پهلوی و تعاملات آنها، که تقدیم کاربران گرامی میگردد.