فرقه پژوهی

درخواست عاجزانه جناب رضا پهلوی بعد از شکست فتنه پائیز 1401 ” به من وکالت بدهید. “رو که رو نیست “بعد از بکارگیری تمام اتاق فکر اروپا، امریکا، رژیم صهیونیستی، عناصری از خود فروختگان و دشمنان مردم ایران و انقلاب اسلامی و اینکه رضا پهلوی توهم برش داشت که میتواند این جریان را در مسیر احیا حکومت ننگین پدر و جدش هدایت کند. خیابانهای ایران عزیز شاهد حرکتهای به دور از اخلاق و داعشی گونه عوامل فریب خورده بود.  و البته همانند گذشته با بصیرت امت مسلمان راه به جایی نبردند. حالا پس از قبول یک شکست بزرگ جناب رضا پهلوی درخواست عاجزانه کرده که برای پیگیری براندازی نظام اسلامی به او وکالت دهند. خوب این از همان اول مطرح شدن به اندازه کافی طنز داشت، اما ظاهرا جدی جدی ایشان توهم زده که رهبر جریان ضد انقلاب است. و لذا برای داغ کردن تنور وکالت کذائی دست به انتشار اخبار دروغ مینماید ملاحظه کنید:

و این هم پاسخ به جناب پهلوی متوهم

ما که حرفی برای گفتن نداریم .