اغتشاش

فرقه پژوهی

اول اسفند ۱۳۹۶ بود که تیتر یکی از خبرهای کشور معطوف به اتفاقاتی در خیابان گلستان هفتم منطقه پاسداران تهران شد. درگیری عده ای دراویش گنابادی ساکن این منطقه با نیروی انتظامی، تهدید امنیت عمومی منطقه و تخریب اموال عمومی، باعث شد تا بساط ماهیگیری رسانه های معاند نیز فراهم شود. اگرچه این واقعه پس از چند ساعت و با شهادت ۳ نفر از نیروی انتظامی و ۱ نیروی بسیجی خاتمه یافت ولی به نقطه عطف دیگری در تاریخ منافقانه این فرقه تبدیل شد تا بدانیم که شعار «سیاست گریزی» این جماعت، چیزی جز پوششی برای ایجاد حاشیه امن جهت رسیدن به منافع شان نیست.

شماری از پزشکان درویش در تیر ماه ۱۳۹۸، با ارسال نامه ای به ریاست وقت قوه قضائیه، خواهان آزادی زندانیان واقعه گلستان هفتم و پزشکان درویش شدند که نام «حمید قره‌حسنلو» نیز در لیست دراویش مورد نظر این جمع دیده می شود. نامی آشنا که مدتی ست در افکار عمومی جنجال به پا کرده است.

با تشکر از سرکار خانم م.ب