بهائیت و پهلوی

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

بطور قطع دوره طلائی گسترش نفوذ فرقه ضاله بهائیت در ایران در دوره زمامداری پهلوی دوم شکل گرفت و پژوهشگران ادیان و فرق و مذاهب اعتقاد دارند این دوره در تاریخ بهائیت از نظر گسترش قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای این فرقه ضاله تکرار نشدنی باشد جناب حجت السلام جمشیدی از پژوهشگران حوزه فرق نگاهی دارد به شخصیتهای بهائی حاضر در دربار پهلوی دوم که ان شالله تا پایان بهمن ماه بتوانیم تعدادی از این گفتارها را به کاربران گرامی تقدیم نمائیم.

ارتشبد اسدالله صنیعی بهائی