نازی های نوین

فرقه پژوهی

نازیها پس از یک دوره جنایت وخباثت در جنگ دوم جهانی بالاخره با قبول شکست تن به پایان جنگ داده و از آن زمان بعنوان مستعمره ای همسو با اهداف استکبار جهانی، رژیم کودک کش امریکا به حیات سیاسی خود ادامه میدهند. البته جریانات پس از انقلاب اسلامی نشان داد که نه تنها آلمان بلکه قدرتهای پوشالی اروپائی، همه و همه فقط در یک جهت، آنهم همسوئی با امریکا حرکت میکنند و اساسا جرات حرکت غیر از این را هم ندارند.

اما حالا پس از 3 سال از شهادت افتخار ملت ایران  دیگر بر کسی پوشیده نیست که اقدام تروریستی امریکا بر علیه یکی از پرنفوذترین فرماندهان ایران و منطقه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، با رهبری امریکا و عمله های اروپائیش همچون آلمان انجام گرفته است. باشد که روز انتقام نزدیک است

نمایش فیلم