فرقه پژوهی

از دیگر سیاسیون عصر محمد رضا پهلوی جهان شاه صالح وزیر بهداری می‌باشد. جهانشاه صالح یکی از اعضای تشکیلات فراماسونری بود که در کنار افرادی چون مهندس جعفر شریف‌امامی استاد اعظم لژ ماسونی بر بد نامی‌ها و وابستگی‌های او افزوده است. وی وزارت بهداری، درکابینه زاهدی، کابینه علاء و کابینه شریف امامی را در کار نامه خود تجربه کرده وپس از آن مدت‌ها سناتور انتصابی شاه را در مجلس سنا داشته است.

ارادت وزیر به دراویش گنابادی را می‌توان در سفر وی به ژنو برای شرکت در کنفرانس بهداشت جهانی و همزمان عیادت از صالح علیشاه که در یکی از بیمارستانها بستری بود، دید. تابنده در کتاب از گناباد تا ژنو ص84آورده: “صبح روز پنجشنبه 30/2/33 آقای دکتر جهان شاه صالح وزیر بهداری که برای شرکت در کنفرانس بهداشت جهانی در ژنو آمده بودند، ساعت نه و نیم برای عیادت با آقای دکتر دیبا عضو هیئات نمایندگی ایران آمدند و قبلا مذاکره شده بود که دکتر پریه هم در آن موقع حاضر باشد، در آن موقع دکتر پریه معرفی شد و آقای دکتر صالح جزئیات و طرز معالجه و دستوراتی که داده بودند را پرسیدند و مذاکرات مفصل نمودند و طرز معالجه او را کاملا پسندیده و گفتند معالجه فلبیت به همین ترتیب است و اساس آن استراحت است که پا را تکان ندهند تا به تدریج مرتفع گردد”

در دوران محمدرضا پهلوی عموماً حکم وی را ـ آن‌گونه که متداول بوده ـ شاه امضا می‌نمود. در میان اسناد وی چندین حکم از شاه در سال‌های 1328 ـ 1357 وجود دارد.

چقدر حال قطب برای ایشان مهم بوده که در سفر کاری ایشان برای امورات کشوری عیادت قطب فرقه را در برنامه کاری خود قرار دادند.

با تشکر از نویسنده مطلب سرکار خانم ” م . ا “