فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

حساب توئیتر «گفتمان ایران»وابسته به فرقه بهائیت، 12 دی‌ماه برنامه هایی را در جهت بسیج گروههای مردمی و شناسایی و استفاده از پتانسیل افراد مختلف جهت ایجاد تغییرات اجتماعی موثر در ایران به نفع فرقه را اعلام کرد.

بهائیت با انتشار این خبر اعتراف کرده که به دنبال تغییرات اجتماعی موثر در جامعه ایرانی است.

جامعه ای که هنجارهای دینی، سنّتی، ملی، قومی و غیره را در خود گنجانده است، برای تحقق این هدف مانع بزرگی است، بنابراین بهائیت باید با هنجارشکنی چنین تغییراتی را ایجاد کند تا بتواند برنامه‌هایش را در کشور پیاده کند.

به همین دلیل در اغتشاشات اخیر به عنوان فرصتی جهت شکستن هنجارهای اجتماعی و دینی ایران نظیر حجاب، فعالیت گسترده‌ای از سوی پیروان این فرقه صورت گرفته است.