فرقه پژوهی

فتنه اخیر برای بعضیا که کم هم نیستند صحنه آزمایش بود. از این نظر که چه کسانی ابزار دست محور فتنه گران یعنی مثلث اروپا، رژیم صهیونیستی، امریکا شدند و چه کسانی حتی با وجود دلدادگی به غرب اجازه نمیدهند ابزار دست اتاق فکر فتنه گران باشند. متاسفانه جناب عبدالحمید خیلی زود بازی را باختند و اجازه دادند که زبانشان آنطوری بکار افتد که اتاق فکر فتنه گران میخواست. با توجه به توئیت جناب عطالله مهاجرانی که البته همه او را میشناسیم و مانند دیگر اصلاح طلبها دلداده به غرب در اروپا زندگی میکند سوال این است:

جناب عبدالحمید نمی خواهید از این عالم سنی مذهب دفاع کنید؟ مردم عربستان نیز آزادی میخواهند.

به هر حال شما مدافع حقوق بشر و البته حقوق بهائیان هستید. یک گوشه چشمی هم به این بنده خدا که در اسارت رژیم سعودی قرار دارد بیاندازید. آیا اربابتان اجازه چنین کاری را نمیدهد؟ و یا بهتر بگوئیم آیا میتوانید از دلارهای سعودی چشم بپوشید؟