حمایت آمریکا از بهائیت

«به نقل از آیت الله بروجردی (ره )»

در بهار 1334 آیت الله بروجردی پس از دیدار با شاه متوجه می شود سیاست حمایت از بهائیت به دست حکومت پهلوی سیاستی است که ریشه در آمریکا دارد.

ایشان می فرماید: هرگاه با شاه ملاقات کرده ام تاکید داشتم که جلوی این فرقه ضاله مضله را بگیرند و او هم وعده می داد و عمل نمی کرد. تا در یکی از ملاقات ها به او فشار آوردم گفت این کار از من ساخته نیست.

آخر یکی از شب ها آمدند گفتند از دربار کسی ملاقات می خواهد، آن شخص آمد و گفت: از سفارت آمریکا از شاه خواسته اند که با اقلیت های مذهبی کاری نداشته باشید، زیرا ما خود را موظف می دانیم که امنیت اقلیت ها را حفظ کنیم.

با تشکر از تهیه کننده سرکار خانم ک