فرقه پژوهی

در فضای فعلی جامعه متاثر از فریب معاندین بنام آزادی زنان و مقابله با حجاب جریان مسیحیت تبشیری هم از همراهی با فریب خوردگان و البته اغتشاشگران عقب نماند و مبلغان این فرقه اقدام به حمله به حجاب با عنوان افراد متعصب و دشمنان خدا نموده اند .

کشیش هرمز با دشمن خدا عنوان کردن بانوان با حجاب ادعا دارد که خداوند حتی گفته ” نسبت به این افراد مهربانی کنید “

جناب منصوری پژوهشگر ادیان ومذاهب به این ادعا پاسخ میدهند