مسیحیت صهیونیستی

فرقه پژوهی

نگاه ادوارد از مبلغان مسیحیت صهیونیستی تبشیری با موضوع  گفتگوی خداوند با انسانها را با نقد این نگاه از سوی جناب منصوری از کارشناسان ادیان و مذاهب میشنویم