بهائیت و صهیونیسم

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

حمایت و پشتیبانی فرقه ضاله بهائیت تنها در حوزه تبلیغاتی و سیاسی نبود،  بهائیان  در حوزه کمک مالی هم کمکهای قابل تاملی را به رژیم کودک کش اسرائیل داشته اند. بن گورین نخست وزیر این رژیم غاصب اینگونه احساسات بهائیان را پاسخ میدهد …

حجت السلام جمشیدی پژوهشگر فرق و ادیان این موضوع را اینگونه بیان میکند.