تساوی حقوق زنان در بهائیت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

“تساوی حقوق رجال و نساء” از جمله تعالیم بهائیت است. بهائیان از یک طرف اسلام را مورد حمله قرار می دهند که در آن تساوی حقوق زن و مرد رعایت نشده و تنها این آئین بهائیت است که این تساوی را رعایت کرده و بر این ادعا نیز گوش فلک را کر کرده اند ولی وقتی از آنان سوال می شود چرا زنان در آئین بهائیت از برخی حقوق عادی محروم هستند می گویند ما خواسته ایم زنان را از امور مشکل و وقت گیر معاف کرده باشیم!

علی رغم شعار تساوی حقوق زن و مرد و ارج نهادن ظاهری به حقوق زن در بهائیت،  زنان حق شرکت و عضویت در بیت العدل که یک جایگاه به اصطلاح معنوی است را ندارند! در این جا ذکر این نکته جالب است که با توجه به مسئله‌ی تساوی حقوق رجال و نساء در تعالیم بهاییت، چرا زنان که نیمی از جامعه‌ی بهاییت را تشکیل می‌دهند، حق عضویت در عالی‌ترین ارگان تصمیم‌گیری بهاییت را ندارند؟

در سهم الارث نیز وضع به همین منوال است و حقوق زنان بسیار کمتر از مردان است. بطوریکه زن بهائی از خانه والبسه شوهرش ارث نمی برد! دختر بهائی از خانه پدری و البسه او ارث نمی برد! ارث پسر بزرگتر از دیگر برادران و خواهران بیشتر است و در مجموع هم، پسران از دختران بیشتر ارث می برند! طبق احکام ارث در کتاب ” اقدس ” در صفحه 8 آمده است : ” وجعلنا الدار المسکونه والالبسه المخصوصه للذریه من االذکران دون الاناث والوراث انه لهو المعطی الفیاض “

بر طبق حکم فوق الذکر خانه مسکونی ( که مهمترین و با ارزشترین ترکه است ) و لباسهای شخصی متوفی فقط به پسر ارشد می رسد و دیگران مخصوصا دختران هیچ سهمی از این ارث با ارزش و حیاتی ندارند! در توضیح 12 تعلیم اجتماعی بهائیت، و در کتاب نظر ‏اجمالی در دیانت بهایی به نقل از میرزا حسین علی بهاء الله (شخص اول بهائیت) آمده است:  “ممکن ‏نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کامله ی زنان و مردان.” این چنین است که تساوی حقوق رجال و نساء یا به عبارتی: برابری حقوق زنان و مردان به عنوان یکی ازاین ۱۲ تعلیم موجود است. حتی میان زن روستایی و شهری هم تفاوت وجود دارد. بهائیان کتابی دارند به نام « گنجینه ی حدود و احکام» این کتاب مانند توضیح المسائل شیعیان است که احکام بهایی در آن آمده است. در صفحه ی 167 تا صفحه ی 171 بحث مهریه آمده است و در آن جا از جمله ذکر شده است: از مهریه سئوال نموده بودی این از احکام حضرت اعلی( یعنی سید باب) است به کتاب اقدس تجدید شده است و آن این است که اهل مدن باید طلا بدهند و اهل قری فضه و این بسته باقتدار زوج است اگر فقیر است یکواحد می دهد و اگر اندک سرمایه دارد دو واحد می دهد و …. بهائیان اعتقاد دارند این گنجینه جمع آوری شده از بیانات و آثار وحی در آئین بهائی می باشد. بنا براین تعالیم اگر زنی در شهر ازدواج کند مهریه او 19 مثقال طلا و اگر زنی در روستا ازدواج نماید مهریه او 19 مثقال نقره است! چرا مبنای مهریه زن روستایی نقره است و زن شهری طلا؟! این چه تساوی میان زنان شهری و روستایی است؟

از جمله موارد دیگر در رابطه با تضییع حقوق زنان در بهائیت عبارتست از:

زن بهائی از حج رفتن محروم است.

شهروندان مرد نسبت به شهروندان زن، اقدم و اقوی هستند چنانکه در حیوانات هم اینگونه است! در کتاب گلزار تعالیم بهائی صفحه 288،اینگونه است: “سؤال خانمی به حضور مبارک عرض شد که گفته بود تا حال از جانب خدا زنی مبعوث نشده و همه مظاهر الهیّه رجال بوده اند. فرمودند: ” هر چند نساء با رجال در استعداد و قوا شریک اند ولی شبهه ای نیست که رجال اقدمند و اقوی حتّی در حیوانات مانند کبوتران و گنجشگان و طاووسان و امثال آنان هم این امتیاز مشهود “

زن و ازدواج در بهائیت

با نگاهی به گذشته بهائیت در می یابیم که: میرزا حسینعلی بهاء -شارع امر بهائی-  برای خود چهار همسر اختیار نمود اما به دیگر مردان بهائی اجازه گزینش بیش از دو همسر را نداده است. از آن جا که تساوی حقوق باید بر حکم تعدّد زوجات نیز سایه افکند، و پیش از تساوی حقوق میان زن و مرد، بایستی این تساوی میان تمام مردان برقرار شود؛ این گونه است که بهاءالله اجازه داده است درعوض، دوشیزگان بکر را به عنوان خدمتکار در منزل داشته باشند و برای آن هم حد و اندازه ای معین ننموده است! حتی بهاء، دختر دوشیزه اش را در ایام ریاست برادرش یحیی صبح ازل بر بابیان، برای او می فرستد تا در او تصرف کند!

منظور از دو همسری و تعدد زوجات در این مسلک، آن است که در زمانی واحد، فرد می تواند دو همسر داشته باشد و از هر یک صاحب فرزندانی شود! در حالیکه زنان حق هیچ اعتراضی ندارند، او در اجازه به مردان برای چند همسری هیچ توصیه ای به رعایت شرایط عدم تبعیض میان دوهمسر و تأ کیدی بر شرط عدالت نکرده است و تنها، راحتی و آرامش خودِ مرد را شرط قرار داده است!  در این جا ملاک تعدد همسران، راحتی مرد است و زن هیچگونه حقی ندارد، اگرچه همسر اول او از این کار ناراحت باشد!

در اینجا عین عبارات کتاب اقدس ذکر می شود:

” قد کتب الله علیکم النکاح ایاکم ان تجاوزوا عن الاثنین والذی اقتنع بواحده من الاماء استراحت نفسه و نفسها و من اتخذ بکرا لخدمته لا  باس علیه…”

آیا اگر زن بهائی به ازدواج دوم مردش راضی نباشد می تواند جلوی نص صریح کتاب اقدس بایستد و مانع ازدواج دوم همسرش شود؟! آیا می تواند از آوردن دوشیزه بکر توسط همسرش به خانه جلوگیری کند؟!

کتاب اقدس با عبارت کوتاه “قد حرمت علیکم ازواج آبائکم ” فقط ازدواج را با “زن پدر” تحریم نموده و از تحریم ازدواج با سایر محارم سخنی به میان نیاورده است. این مسئله اخیراً به موضوع مهم و بزرگی مبدّل شده است چرا که در قوانین بهائیت، تنها ازدواح با زن پدر تحریم شده و در نتیجه بهائیان ازدواج با محارم مثل خواهر و خواهر زاده و برادر زاده و خاله و عمه و … را حرام ندانسته و این کار برای ایشان کاملاً مجاز شمرده شده است!

این مسئله تا به حال چندین دفعه به صورت رسمی و در پی شکایات افراد از متجاوزین در میان بهائیان گزارش شده است که به یک مورد از آنها  به نقل از روزنامه خراسان مورخ 10 دی 1387 اشاره می گردد: مردی بهائی به نام هوشنگ خ  از شهروندان استان خراسان به شماره تسجیل 13292 -با شکایت دخترش و گزارش حتک حرمت و تجاوز پدرش به او- به دلیل زنای با محارم اعدام شد. آیا این جایگاه والای زن در بهائیت است؟!

سید کاظم موسوی پژوهشگر فرق مذهبی در یادداشتی می نویسد: در آموزه های بهائیت روحی متضاد و ناسازگار با تعالیم انسانی وجود دارد و سران تشکیلات علی رغم اینکه سعی دارند خلاف آن را ثابت کنند دیده می شود که احکامی از سوی تشکیلات به افراد القاء کرده و میکنند که با روح انسانیت ضدیت دارد. از نظر جناب بهائیت ،زنان و مردان حق ندارند با غیر دین خود ازدواج نمایند. ضمنا حتما باید سعی نمایند بچه دار شوند و اگر آشکارشد که یکی از آندو مانعی دارد که نمی تواند بچه دار شود با اجازه دیگری مجاز است کاری کند تا از او فرزندی حاصل شود!!!

تساوی حقوق زن و مرد

با کمی توجه به نوع نگاه فرقه ضاله بهائیت به جایگاه زن مشخص می شود از مقام والای زن در این فرقه صرفا بعنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف منحرف موسسان آن استفاده میگردد. ازدیاد نفوس با توسل به ازدواج با محارم، فریب جوانان با استفاده از خصوصیات زنانه در راستای افزایش پیروان، منسوخ جلوه دادن نظرات سایر ادیان در خصوص زنان با دادن آزادی های نامتعارف به آنان که از شان و مرام انسانیت  بدور بوده و چنین رفتاری فقط درحیوانات مشاهده میگردد و همچنین از بین بردن اعتقادات مذهبی مردم که فصل مشترک اتحاد یک قوم یا ملت می باشد از جمله نگاههای موسسان فرقه جعلی بهائیت به مقام والای زن

با تشکر از گردآورنده مطلب سرکار خانم نجفی