فرقه پژوهی

مبلغان جریان تبشیری مسیحیت ادعا میکنند که ” خدا انسان شد و رفت بیابان و 40 روز به دعا و نیایش مشغول بود. بعد از این مدت شیطان آمد که او را وسوسه کند و….. “

جناب منصوری پژوهشگر حوزه مسیحیت تبشیری توضیح میدهد