مسیحیت صهیونیستی

فرقه پژوهی

مبلغان بی سوارد و جاهل مسیحیت تبشیری بدون اندکی اطلاعات از اعتقادات مسیحی داشته باشند با گرفتن ژستهای دروغین نه تنها اعتقادات مسیحیت را وارونه به مخاطبین منتقل مینمایند بلکه تلاش میکنند اعتقادات اسلامی را مورد حمله قرار دهند. اینها همانهائی هستند که از ظهور اسلام در تلاش بودند ظهور دین اسلام و خاتمیت پیامبر را مورد انتقاد قرار داده و منکوب نمایند اما اسلام تاکنون زنده و پویا به گسترش نفوذ خود ادامه میدهد

با توجه به وقایع 100 روز گذشته و موضع گیری مبلغان جاهل در این رابطه جناب منصوری پژوهشگر حوزه مسیحیت تبشیری توضیحاتی را روی سخنان جاهلانه این مبلغین ارائه داده است