مسیحیت تبشیری

فرقه پژوهی

مبلغ مسیحیت تبشیری در یکی از جلسات خود صراحتا به قرآن مسلمانان و پخش آن توهین کرده و از آن بعنوان اعلام پادشاهی شیطان نام میبرد این در حالی است که تعخلفات رفتاری و اعتقادی در کلیساهای تبشیری نه تنها رهبران تبشیری را عاجز از برخورد نموده بلکه جامعه مسیحیت و رهبران آن را هم با چالش جدی مواجه نموده است

منصوری پژوهشگر حوزه مسیحیت به این رفتار مبلغ مسیحیت تعبشیری پاسخ میدهد

پخش فیلم