بهائیت و صهیونیسم

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

در سال 1868 میلادی میرزا حسینعلی نوری پیامبر خوانده بهائیت بهمراه تعدادی از پیروانش به بند عکا رسیدند و در آنجا ساکن شدند. عملیات انتقال و استقرار این فرقه ضاله و ارتباط پیامبر خوانده بهائیت و جانشین او یعنی عبدالبها با ارتش انگلیس تنها با هدف تاسیس سرزمین برای جریان افراطی صهیونیسم در درون دین یهود پیگیری و عملیاتی شد

حجت السلام جمشیدی در ادامه مباحث مربوط به ارتباط رژیم صهیونیستی و کودک کش اسرائیل با فرقه ضاله بهائیت، به چگونگی شکل گیری این ارتباط که با مرور تاریخ قدمت آن به حدود 40 سال قبل از تشکیل این رژیم برمیگردد ، پرداخته است