بهائیت و صهیونیسم

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

در دوم نوامبر 1917 وزیر خارجه وقت انگلستان بیانیه تشکیل وطن ملی یهود را در سرزمینهای اشغالی فلسطین صادر و بدنبال آن دستور حمایت همه جانبه از فرقه ضاله بهائیت به فرمانده انگلیسی مستقر در سرزمینهای اشغالی صادر میگردد.

علت این حمایت را از زبان حجت السلام جمشیدی پژوهشگر فرق میشنویم.