فرقه پژوهی

دراویش فرقه نعمت الهیه گنابادیه با حضور در اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی سعی می‌کنند اهداف و مطالبات شوم فرقه‌ای خود را دنبال کنند. دراویشی که به دستور اقطاب و مشایخ فرقه از هرگونه آشوب‌آفرینی نهی شده بودند، مدیریت بخشی از ناامنی‌های خیابانی در اقصی نقاط کشور را برعهده‌گرفته‌اند.

دراویش طیف مجذوبانی با حضورشان در میان جریان‌های معاند و برانداز، علاوه بر ترویج تفکرات مارکسیستی، فرمان‌برداری از آنان را برای خودشان واجب می‌دانند و به‌راحتی دستورات صریح قطب فرقه را به نفع خودشان توجیه و تفسیر می‌کنند.

 همانطورکه بارها مشاهده‌شده است، دراویش فرقه نعمت الهیه ظرفیت بالایی برای ایجاد آشوبگری‌های خیابانی دارند و برخی از عناصر و مهره‌های  مجذوبانی، در اغتشاشات صورت گرفته به‌شدت در فضای مجازی فعالیت می‌کردند که اخیراً توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند تا شاید استراحتی به خودشان بدهند. لازم به ذکر است این دراویش دستگیرشده بعد از غائله گلستان هفتم با رأفت نظام جمهوری اسلامی با قید تعهد آزادشده بودند.

امروز دراویش فرقه نعمت الهیه با تجربیاتی که کسب کردند ،به خیال باطلشان، میدان تحرکات خصمانه خود را در فضای مجازی ، کاملاً وسیع و گسترده تصور می‌کنند و هرآن چه که از اباطیل و توهمات شخصی که بتوانند به زبان بیاورند در بسترهای مختلف فضا مجازی مطرح می‌کنند.

دراویش افراطی فرقه نعمت الهیه گنابادیه امروز در میز خطابه‌های مجازی فقط از براندازی صحبت می‌کنند. اخیراً  عناصر این فرقه ، با همکاری شبکه ماهواره‌ای وهابی ، مدافع و حامی جماعتی شده‌اند که رویکرد فکری آنان با تفکرات درویشی گری کاملاً در تضاد است و هیچ‌گونه سنخیتی میان باورهای آنان مشاهده نمی‌شود جز امید واهی به تجزیه‌طلبی.

 بنابر گفته نورعلی تابنده دراویش فرقه نعمت الهیه  برای ملت ایران همانند سنگ خارایی هستند که تفاوت چندانی میان آنان و جریان‌های برانداز و معاند دیده نمی‌شود. در خاتمه جای این سؤال باقی است ، قطب فعلی دراویش فرقه نعمت الهیه گنابادیه در قبال این‌گونه توطئه‌های دراویش، راهی جز سکوت و بی‌اعتنایی، هیچ‌گونه مسئولیتی را متوجه خود نمی‌داند ؟؟

نکته مهم در اشوبگریهای مهر و آبان سالجاری موضعگیری قطب فرقه جناب مهندس جذبی بود که در نوع خودشدور از انتظار بود . ما از مجذوبان انتظاری جز همراهی آشوب طلبان نداشتیم اما جناب قطب ظاهرا فراموش کرده اند که ……