فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، اصل تحری حقیقت است یعنی جستجوی حقیقت و جستن حقیقت  میباشد. اما در متون بهائی هم تحری حقیقت عملا در تناقض با رفتار رهبران و مبلغان این فرقه ضاله میباشد. حال سوال این است که در احکام و نظرات رهبران فرقه ضاله بهائیت که منشا جایگاه زنان در این فرقه میباشد هم جایگاه زنان به همان زیبائی ادعای آنان میباشد؟ حجت الاسلام زارع با استفاده از اسناد بابیت و بهائیت به این سوال پاسخ داده اند.