خطر بهائیان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

یکی از مقاطع تاریخی که فرقه ضاله با استفاده از آن توانست حوزه نفوذ خود در ایران و خارج از ایران را بشدت گسترش داده و منافع اقتصادی کلانی را برای خود جذب نماید دوره سلطنت پهلوی دوم بود علاوه بر تامین منافع اقتصادی تشکیلات بهائیت با حضور گسترده در دربار توانست اهداف سیاسی را نیز دنبال نماید. حجت السلام جمشیدی پژوهشگر فرق و ادیان  به  موضوع  خطر فرقه ضاله بهائیت از نگاه حضرت امام خمینی پرداخته است.